ARONA, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 3 6993 6998 1328 1329 571
Bežná likvidita III. stupeň 1,291,290,03080,03080,0413
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000036,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,473,47-1,06-1,06-1,08
Celkový dlh 2 8712 871136 933136 933136 933
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -30,00-30,00-30,00-30,00-29,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 30,0030,0030,0030,0029,00
Čistý cash flow 30,0030,0030,0030,0029,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00000,00000,00000,0000-244 113
Čistý zisk 0,0000-480,00-480,00-480,00-244 113
Čistý zisk v minulom roku -480,00-480,000,0000-960,007 966
Cudzie zdroje -828,00-828,00128 801128 801127 362
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,000,0000960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,00000,00008,57
Doba obratu aktív 0,00000,00000,00000,000014,67
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,00000,00008,57
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000110,17
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,00000,0000209,91
EBIT v minulom roku 0,00000,00000,00000,00007 966
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00000,00000,00000,0000-244 113
EBITDA 0,00000,00000,00000,0000-244 021
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,00000,00000,0000-244 021
Finančná páka 4,474,47-0,0631-0,0631-0,0751
Finančné účty 30,0030,0030,0030,0029,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,2238-0,223815,8415,8413,31
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,22380,2238-15,84-15,84-13,31
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,00000,00000,00000,0000-244 113
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,77620,776216,8416,8414,31
Krátkodobé pohľadávky 3 6693 6694 1494 1495 589
Krátkodobé záväzky 2 8712 871136 933136 933136 933
Náklady na predaný tovar 0,00000,00000,00000,0000453 659
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,0000395 948
Neobežný majetok 0,00000,00003 9173 9173 917
Obežný majetok 3 6993 6994 2154 2155 618
Obrat aktív 0,00000,00000,00000,000024,88
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00000,000060,79
Obrat obežného majetku 0,00000,00000,00000,000042,38
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,00000,00000,000092,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-480,00-480,00-480,00-244 113
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,0000-0,57970,00370,00371,92
Podiel EBIT k aktívam 0,00000,00000,00000,0000-25,51
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,00000,00000,00000,0000-25,51
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,00000,00000,00000,00001,92
Pohotová likvidita II. stupeň 1,291,290,03050,03050,0413
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -27,60-27,604 2934 2934 392
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,77620,776216,8416,8414,31
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,473,47-1,06-1,06-1,08
Pridaná hodnota 0,00000,00000,00000,0000-215 549
Rentabilita aktív, ROA 0,0000-0,1298-0,0590-0,0590-25,51
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,0000-0,57970,00370,00371,92
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,00000,00000,0000-0,5612
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,00000,00000,0000-0,5612
Služby 0,00000,00000,00000,000055 253
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 6993 6998 1328 1329 571
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,00000,00002 458
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00000,0000238 110
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,0000238 110
Účtovný cash flow 30,0030,0030,0030,0029,00
Vlastné imanie 828,00828,00-128 801-128 801-127 362
Všetky záväzky 2 8712 871136 933136 933136 933
Výsledok hospodárenia 0,00000,00000,00000,0000-244 021
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00000,00000,00000,0000-244 021
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-480,00-480,00-480,00-244 113
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -480,00-480,000,0000-960,007 966
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,00000,00000,00000,0000-244 113
Zásoby 0,00000,000036,0036,000,0000
Záväzky 2 8712 871136 933136 933136 933
Zisk pred zdanením 0,00000,00000,00000,0000-244 113
Zmena EBIT 0,00000,00000,00000,0000-30,64