1. AGT s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 77 48778 03461 83463 77759 078
Bežná likvidita III. stupeň 0,37390,74040,50500,51870,5349
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,58-1,95-0,6536-1,70-2,51
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 6,444,669,119,2218,26
Celkové tržby 41 29080 37853 61768 53235 686
Celkový dlh 67 07164 25955 71657 53856 011
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -13 954-26 846-3 999-10 578-7 705
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 16 45426 8463 99910 5787 705
Čistý cash flow 16 45426 8463 99910 5787 705
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -3 1348 617838,004 131910,00
Čistý zisk -3 3577 657-122,003 171-50,00
Čistý zisk v minulom roku 7 657-122,003 171-50,00-3 290
Cudzie zdroje -10 416-13 775-6 118-6 239-3 067
Daň z príjmov 223,00960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 223,00960,00960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 76,7694,1390,4145,47105,82
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 37,0792,3970,6330,79103,04
Doba obratu aktív 689,99354,46420,94346,11604,26
Doba obratu pohľadávok 76,7694,1390,4145,47105,82
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,00004 004
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000018 840
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 574,83291,82379,21312,20572,80
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,00000,0000125,14
EBIT v minulom roku 8 617838,004 131910,00-2 330
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -3 1348 617838,004 131910,00
EBITDA 1 79513 2375 1449 5975 326
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 79513 2375 1449 5975 326
Efektívna daňová sadzba -0,07120,11141,150,23241,05
Finančná páka 7,445,6610,1110,2219,26
Finančné účty 16 45426 8463 99910 5787 705
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 56612 5894 6188 8784 966
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,83310,82330,90090,90200,9480
Krátkodobé finančné výpomoci 2 5000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 8 62020 72313 2818 37910 346
Krátkodobé záväzky 64 55464 24455 70457 52856 003
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 7 9703 5321 6304 123372,00
Náklady na predaný tovar 38 09266 33947 74457 99029 816
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,00001 085
Neobežný majetok 52 41330 46533 70633 93929 124
Obežný majetok 25 07447 56928 12829 83829 954
Obrat aktív 0,52901,030,86711,050,6040
Obrat neobežného majetku 0,78212,641,591,981,23
Obrat obežného majetku 1,631,691,912,251,19
Odpisy 5 7003 9723 7804 7424 056
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 7003 9723 7804 7424 056
Osobné náklady 408,00358,00297,00297,00272,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 691,00648,00526,00719,00518,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 1 4620,00000,00000,0000158,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 34311 6293 6587 9134 006
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,25990,5559-0,01990,5083-0,0163
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,24230,62490,13670,66110,2959
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00005,41
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 7,1039,1519,7731,2021,58
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,47453,241,441,841,36
Pohľadávky z obchodného styku 4 16320 34010 3755 67410 074
Pohotová likvidita II. stupeň 0,37390,74040,31020,32950,3223
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,6330-0,5131-1,53-0,5898-0,3981
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,86560,82350,90110,90220,9481
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 6,444,669,119,2218,26
Pridaná hodnota 2 89814 0165 8739 2675 870
Primárna platobná neschopnosť 1,910,17360,15710,72660,0369
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,32230,5559-0,01990,5083-0,0163
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 37,374,8510,836,0010,52
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 37,374,8510,836,0010,52
Služby 7 3461 3721 4507 7971 917
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 77 48778 03461 83463 77759 078
Spotreba materiálu… 30 74664 96746 29450 19326 814
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 5000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 40 99080 35553 61767 25735 686
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,00001 250
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 40 99080 35553 61767 25734 436
Účtovný cash flow 16 45426 8463 99910 5787 705
Úročený dlh 2 5000,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 10 41613 7756 1186 2393 067
Všetky záväzky 67 07164 25955 71657 53856 011
Výsledok hospodárenia -3 9059 2651 3644 8551 270
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -3 9059 2651 3644 8551 270
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 3577 657-122,003 171-50,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 7 657-122,003 171-50,00-3 290
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3 1348 617838,004 131910,00
Zásoby 0,00000,000010 84810 88111 903
Záväzky 67 07164 25955 71657 53856 011
Záväzky z obchodného styku 7 9703 5321 6304 123372,00
Zisk pred zdanením -3 1348 617838,004 131910,00
Zmena EBIT -0,363710,280,20294,54-0,3906