HAPPY DAYS s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2014201320112010
Aktíva 7 8010,00000,00000,0000
Bankové úvery 10,000,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 10,000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 46,000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,66440,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,670,00000,00000,0000
Celkový dlh 19 3970,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -7 6940,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 7040,00000,00000,0000
Čistý cash flow 7 7040,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -5 1370,00000,00000,0000
Čistý zisk -5 1370,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 777,000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 11 5960,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,65110,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 99,590,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 0,65110,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 330,990,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 246,340,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 777,000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -5 1370,00000,00000,0000
EBITDA -4 9400,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -4 9400,00000,00000,0000
Finančná páka -0,67270,00000,00000,0000
Finančné účty 7 7040,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,490,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,490,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -5 1370,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 2,470,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 51,000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 19 2970,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 21 2800,00000,00000,0000
Obežný majetok 7 7550,00000,00000,0000
Obrat aktív 3,670,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 3,690,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 197,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -5 1370,00000,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam -0,65850,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,65850,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,98760,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,510,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,490,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,670,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 7 3120,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,65850,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -3,930,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -3,930,00000,00000,0000
Služby 17 2550,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 8010,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 4 0250,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 10,000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 28 5920,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 28 5920,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 7 7040,00000,00000,0000
Úročený dlh 10,000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -11 5960,00000,00000,0000
Všetky záväzky 19 3970,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -4 9400,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -4 9400,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5 1370,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 777,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -5 1370,00000,00000,0000
Záväzky 19 3970,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -5 1370,00000,00000,0000
Zmena EBIT -6,610,00000,00000,0000