A-MONT OKNÁ s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 9 69210 0950,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,000020,000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,67-1,820,00000,00000,0000
Celkové tržby 43 1680,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 24 05222 4020,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -657,00-119,000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 657,00119,000,00000,00000,0000
Čistý cash flow -773,00119,000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -2 343-17 5450,00000,00000,0000
Čistý zisk -2 823-17 5450,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 770,002 6510,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 14 36012 3070,00000,00000,0000
Daň z príjmov 480,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,000,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 81,950,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00002 6150,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 202,340,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 1 2502 6510,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -2 343-17 5450,00000,00000,0000
EBITDA 4 958-16 7660,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 958-16 7660,00000,00000,0000
Finančná páka -0,6749-0,82030,00000,00000,0000
Finančné účty 657,00119,000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,481,220,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,48-1,220,00000,00000,0000
Hrubá marža 0,62470,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 863-16 8480,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 2,472,220,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 23 93122 3650,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 16 2023 1220,00000,00000,0000
Neobežný majetok 9 0359 9560,00000,00000,0000
Obežný majetok 657,00119,000,00000,00000,0000
Obrat aktív 4,450,00000,00000,00000,0000
Obrat neobežného majetku 4,780,00000,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 65,700,00000,00000,00000,0000
Odpisy 7 2062 3940,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 6032 3940,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 6030,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 24 3810,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 95,0082,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 27,000,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 383-15 1510,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,19661,430,00000,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam -0,2417-1,740,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,2417-1,740,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,16451,430,00000,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,90410,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000-1,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,110,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,8537-1,300,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -18,58103,420,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,482,220,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,67-1,820,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 26 966-3 1220,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,2913-1,740,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,19661,430,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,85-1,340,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,85-1,340,00000,00000,0000
Služby 14 3493 0600,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 69210 0950,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 1 85362,000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 43 1680,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 1 1520,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 42 0160,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow -773,00119,000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -14 360-12 3070,00000,00000,0000
Všetky záväzky 24 05222 4020,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -2 248-19 1600,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 248-19 1600,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 823-17 5450,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 770,002 6510,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2 343-17 4880,00000,00000,0000
Záväzky 24 05222 4020,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 27,000,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -2 343-17 4880,00000,00000,0000
Zmena EBIT -1,87-6,620,00000,00000,0000