Willard s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 366 372453 561854 549869 7361 330 926
Bežná likvidita III. stupeň 183 18627,2892,891,241,04
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000248,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,00001 542
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0516-0,1896-2,03-1,24-5,41
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3 1761,308,650,03010,2314
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,972,9924,5159,2223,36
Celkové tržby 56 500533 462110 149157 0250,0000
Celkový dlh 243 176339 798821 049855 2941 274 819
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 352-21 570-68 098-17 905-294 956
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 35221 57068 09817 905294 956
Čistý cash flow 6 35221 57068 09817 905294 956
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 10 568105 11021 742-30 69814 731
Čistý zisk 9 43380 26319 058-31 65914 731
Čistý zisk v minulom roku 80 26319 058-31 659-8 46366 195
Cudzie zdroje -123 196-113 763-33 500-14 442-54 565
Daň z príjmov 1 13524 8472 684961,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 24 8472 684961,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 13524 8472 684961,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 889,37464,571 200497,79347,13
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 271,17280,21902,74488,38336,39
Doba obratu aktív 2 3671 2473 6712 0311 427
Doba obratu pohľadávok 889,37464,571 200497,79347,13
Doba obratu zásob 1 995793,752 9171 204895,83
Doba splácania záväzkov 0,017950,1759,831 4091 471
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,012945,7133,831 3901 367
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,01790,006020,870,32920,0000
EBIT v minulom roku 105 11021 742-30 698-7 50366 195
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 10 568105 11021 742-30 69814 731
EBITDA 10 704-27 30715 113-28 50717 130
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 10 704-27 30715 113-28 50717 130
Finančná páka 2,973,9925,5160,2224,39
Finančné účty 6 35221 57068 09817 905294 956
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 10 568483 72064 967-28 67616 935
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00000,03670,00920,68430,9577
Krátkodobé pohľadávky 137 670168 967279 457213 164323 680
Krátkodobé záväzky 2,0016 6247 875595 1201 274 644
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2,002,002 747139,000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,000011,11
Náklady na predaný tovar 43 394129 55265 078169 878316 200
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 40 675120 95048 046154 126288 078
Neobežný majetok 0,00000,0000123 020130 0555 000
Obežný majetok 366 372453 561731 529739 6811 325 678
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,69071,2068,07
Odpisy 0,0000730,002 8302 1810,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,0000730,002 8302 1810,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 136,00153,00148,00169,00195,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 9 43380 99321 888-29 47814 731
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,07660,70550,5689-2,190,2700
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,11240,04040,61820,11400,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00004,387,03-6,230,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,11240,16250,80140,11460,8666
Pohľadávky z obchodného styku 41 975101 913210 158209 134313 665
Pohotová likvidita II. stupeň 72 01111,4644,130,38830,4849
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -19,39-5,27-0,4919-0,8066-0,1850
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,66370,74920,96080,98340,9578
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,972,9924,5159,2223,36
Pridaná hodnota 13 1063 20019 894-13 57924 145
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,07660,70550,5689-2,190,2700
Rýchla likvidita I. stupeň 3 1761,308,650,03010,2311
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 22,72-12,4454,33-30,0074,42
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 22,72-12,4454,33-30,0074,42
Služby 2 7198 5697 57415 66127 598
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 366 372453 561854 549869 7361 330 926
Spotreba materiálu… 0,000033,009 45891,00524,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 56 500388 342109 973156 299340 345
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000255 59025 0010,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 56 500129 15080 000149 501326 740
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00003 6024 9726 79813 605
Účtovný cash flow 6 35221 57068 09817 905294 956
Vlastné imanie 123 196113 76333 50014 44254 565
Všetky záväzky 243 176339 798821 049855 2941 274 819
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,00001 542
Výsledok hospodárenia 10 704105 26321 888-30 68817 130
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 10 704105 26321 888-30 68817 130
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9 43380 26319 058-31 65914 731
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 80 26319 058-31 659-8 46366 195
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 10 568105 11021 742-30 69816 958
Zásoby 222 350263 024383 974508 612707 042
Záväzky 243 176339 798821 049855 2941 274 819
Záväzky z obchodného styku 2,002,002 747139,000,0000
Zisk pred zdanením 10 568105 11021 742-30 69816 958
Zmena EBIT 0,10054,83-0,70834,090,2225
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,0000122 29015 3960,00000,0000