Chemistry for Building s.r.o. "v likvidácii"

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 0,00009 9999 86080 477258 873
Bežná likvidita III. stupeň 0,00004,278,4664,260,4231
Časové rozlíšenie aktív 0,0000106,00106,000,000079,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0000-0,01972,77-0,09220,1194
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,0646-20,667,580,1396
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,00000,30540,13410,0122-1,48
Celkové tržby 0,00000,00007 2914 3520,0000
Celkový dlh 0,00002 3391 166967,00800 823
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000-9 621-9 470-33 560-64 696
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,0000-9,71-5,940,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,00009 6219 47033 56064 696
Čistý cash flow -1 080151,00-24 0907 33064 696
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -68,00-1 034-69 857-20 509-153 782
Čistý zisk -68,00-1 034-70 817-25 846-169 681
Čistý zisk v minulom roku -1 4990,0000-25 846-159 353-227 109
Cudzie zdroje 0,0000-7 660-8 694-79 510541 950
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00000,0000960,00961,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,0000-2 14038,48
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,0000-2 08038,07
Doba obratu aktív 0,00000,00000,0000-6 025159,49
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,0000-2 14038,48
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,000064,71
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000298,04
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,0000-72,40285,57
EBIT v minulom roku -1 4990,0000-20 509-145 243-219 469
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -68,00-1 034-69 857-20 509-153 782
EBITDA 0,0000-1 022-69 649-16 964-90 755
EBITDA marža 0,00000,0000-9,55-3,900,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000-1 022-69 649-16 964-90 755
Finančná páka 0,00001,311,131,01-0,4777
Finančné účty 0,00009 6219 47033 56064 696
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,0000-0,7661-0,8817-0,98802,09
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,00000,76610,88170,9880-2,09
Hrubá marža 0,00000,0000-3,09-2,870,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -68,00-1 034-69 857-17 178-92 101
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00000,23390,11830,01201,79
Krátkodobé pohľadávky 0,0000272,00284,0028 58462 453
Krátkodobé záväzky 0,00002 3391 166967,00463 525
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,0000-3,88-5,71
Materiál 0,00000,00000,00000,00001 939
Nákladové úroky 0,00000,00000,00004 37715 899
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00004 37713 1497 640
Náklady na predaný tovar 0,00001 02222 4937 631567 671
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,0000388 586
Neobežný majetok 0,00000,00000,000018 33362 757
Obežný majetok 0,00009 8939 75462 144196 037
Obrat aktív 0,00000,00000,0000-0,06062,29
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,0000-0,26599,44
Obrat obežného majetku 0,00000,00000,0000-0,07843,02
Obrat zásob 0,00000,00000,00000,00005,64
Odpisy 0,00000,00000,00003 33432 618
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00001 66732 618
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,00001 6670,0000
Osobné náklady 0,00000,00000,0000719,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 68,0012,00208,00214,001 346
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00001 259206,007,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -68,00-1 034-70 817-22 512-137 063
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,0000-0,1350-8,15-0,32510,3131
Podiel EBIT k aktívam 0,0000-0,1034-7,08-0,2548-0,5940
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,0000-0,1034-7,08-0,2548-0,5940
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,0000-0,1350-8,04-0,25790,7514
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,00000,96220,96040,41700,2499
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00000,0000-3,301,680,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,0000-17,390,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00000,0000-3,090,7599
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,00000,0000-1,500,1092
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000147,00147,0027 78761 790
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00004,278,4664,260,2745
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0000-50,730,3609-10,858,38
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00001,674,07
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00000,23390,11830,01203,09
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,00000,30540,13410,0122-1,48
Pridaná hodnota 0,0000-1 022-22 493-12 50624 785
Primárna platobná neschopnosť 0,00008,561,400,00030,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,0000-0,1034-7,18-0,3212-0,6555
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,0000-0,1350-8,15-0,32510,3131
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00004,118,1234,710,1396
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-2,29-0,0167-0,0570-8,82
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-2,29-0,0167-0,0570-8,82
Služby 0,0000872,0022 4937 631144 199
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,00009 9999 86080 477258 873
Spotreba materiálu… 0,0000150,000,00000,000034 886
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00000,0000-4 875592 456
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,0000-4 875592 456
Účtovný cash flow -1 080151,00-24 0907 33064 696
Úrokové krytie 0,00000,00000,0000-4,69-9,67
Vlastné imanie 0,00007 6608 69479 510-541 950
Všetky záväzky 0,00002 3391 166967,00800 823
Výsledok hospodárenia 0,0000-1 022-69 649-20 298-152 272
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,0000-1 022-69 649-20 298-152 272
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -68,00-1 034-70 817-25 846-169 681
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 4990,0000-25 846-159 353-227 109
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -68,00-1 034-69 857-24 886-169 680
Zásoby 0,00000,00000,00000,000068 888
Záväzky 0,00002 3391 166967,00800 823
Záväzky z obchodného styku 0,00001 259206,007,000,0000
Zisk pred zdanením -68,00-1 034-69 857-24 886-169 680
Zmena EBIT 0,04540,00003,410,14120,7007
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,000028 899