Obvodný úrad Žiar nad Hronom

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2013201220112010
Aktíva 448 484530 877671 072716 325
Bežná likvidita III. stupeň 38,561,371,191,38
Časové rozlíšenie aktív 16 5751 279777,708 087
Časové rozlíšenie pasív 0,00001 3141 301721,44
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00644,246,817,77
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00961,061,041,05
Celková tržba 0,000021,75100,860,0000
Celková tržba v minulom roku 21,75100,860,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -286,82-37,74-48,67-93,73
Celkový dlh 450 054543 978683 822723 321
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -10,00-61 115-95 656-59 959
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10,0061 11595 65659 959
Čistý cash flow 10,0061 11595 65659 959
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 12 845-364,02-5 5575 509
Čistý zisk 12 845-364,02-5 5575 509
Čistý zisk v minulom roku -364,02-5 5575 50911 442
Cudzie zdroje 1 56914 41414 0507 717
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,0000315 87653 7400,0000
Doba obratu aktív 0,00008 908 9712 428 5290,0000
Doba obratu pohľadávok 0,0000315 87653 7400,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000971 597333 8470,0000
EBIT v minulom roku -364,02-5 5575 50911 442
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 12 845-364,02-5 5575 509
EBITDA 66 82057 28957 79881 918
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 66 82057 28957 79881 918
Finančná páka -285,82-36,83-47,76-92,82
Finančné účty 10,0061 11595 65659 959
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 66 82057 28957 79881 918
Krátkodobé pohľadávky 23 68818 82314 85011 577
Krátkodobé záväzky 1 04457 89792 25256 989
Náklady na predaný tovar 103 78290 67893 31890 491
Neobežný majetok 408 212449 660559 789636 703
Obežný majetok 23 69879 938110 50671 536
Odpisy 53 97557 65363 35576 409
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 53 97557 65363 35576 409
Osobné náklady 667 374615 228723 239671 043
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 66 82057 28957 79881 918
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -8,190,02530,3955-0,7138
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00002 810948,400,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 38,561,371,191,38
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 156,910,23590,14690,1287
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,001,021,021,01
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -286,82-37,74-48,67-93,73
Rentabilita vlastného imania, ROE -8,190,02530,3955-0,7138
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00961,031,021,04
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,749,5011,838,83
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,749,5011,838,83
Služby 103 78290 67893 31890 491
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,000021,75100,860,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000021,75100,860,0000
Tržby za vlastné výkony a tovar 0,000021,75100,860,0000
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 21,75100,860,00000,0000
Účtovný cash flow 10,0061 11595 65659 959
Vlastné imanie -1 569-14 414-14 050-7 717
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 448 484530 877671 072716 325
Všetky záväzky 450 054543 978683 822723 321
Výsledok hospodárenia 12 845-364,02-5 5575 509
Výsledok hospodárenia po zdanení 12 845-364,02-5 5575 509
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -364,02-5 5575 50911 442
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 12 845-364,02-5 5575 509
Záväzky súčet 450 054543 978683 822723 321
Zisk pred zdanením 12 845-364,02-5 5575 509
Zmena EBIT -35,290,0655-1,010,4815