MADIP INVESTMENT s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 354 136239 787204 131175 942213 093
Bežná likvidita III. stupeň 1,121,053,841,460,8889
Časové rozlíšenie aktív 10 907359,000,00000,000017,00
Časové rozlíšenie pasív 84 8750,00000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,60-0,0132-0,03080,01066,41
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1250-0,03430,0308-0,00550,7173
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -16,90-3,762,921,93-8,95
Celkové tržby 694 83756 492144 056470,000,0000
Celkový dlh 1 349 112326 667152 078115 860239 910
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -126 626192 166-1 980-375,00-171 949
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0101-0,0527-0,0557-60,210,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 128 944830,001 980375,00171 949
Čistý cash flow 128 114-1 1501 605-639,00171 949
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 7 02610 981-7 065-27 341-12 635
Čistý zisk 7 026-2 976-8 030-28 301-12 635
Čistý zisk v minulom roku -2 976-8 030-28 301-20 756-6 532
Cudzie zdroje 79 85186 880-52 053-60 08226 817
Daň z príjmov 0,0000960,00965,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00965,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00965,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 47 376572,130,000051 5341 705
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 3 47028,300,000012 217350,72
Doba obratu aktív 247 1301 5910,0000136 6369 394
Doba obratu pohľadávok 47 376572,130,000051 5341 705
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00005 107
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 187 013222,710,000089 94910 568
EBIT v minulom roku 10 981-7 065-27 341-19 792-6 488
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 7 02610 981-7 065-27 341-12 635
EBITDA 3 82312 248-3 161-22 705-12 463
EBITDA marža 0,00550,2168-0,0219-48,310,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 82312 248-3 161-22 705-12 463
Finančná páka -16,96-2,763,922,93-7,95
Finančné účty 128 944830,001 980375,00171 949
Hrubá marža 0,01320,31850,0054-36,390,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 68012 135-3 270-22 845-12 638
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,75670,14000,25490,65831,12
Krátkodobé finančné výpomoci 2 318192 9960,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 259 59586 21251 84466 35938 671
Krátkodobé záväzky 1 024 72933 55952 043115 825239 728
Krytie dlhovej služby 0,04500,94240,00000,00000,0000
Materiál 2 4562 4562 456102 6562 456
Nákladové úroky 0,000012 9970,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 12 9970,00000,00004,0044,00
Náklady na predaný tovar -7 19537 008-785,0017 57117 134
Neobežný majetok 113 1102 0584 3056 5520,0000
Obežný majetok 1 230 119237 370199 826169 390213 076
Obrat neobežného majetku 0,017726,720,00000,07170,0000
Odpisy 4 1164 4944 4944 4940,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 0582 2472 2472 2470,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 0582 2472 2472 2470,0000
Osobné náklady 7 7877 0646 4417 7210,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 143,00113,00109,00140,00175,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 853 11619 89450 80194 4450,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 11 1421 518-3 536-23 807-12 635
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,09520,00350,00970,00210,8069
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,84690,39268,21-0,45150,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,1844-0,02040,0111-1,360,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000-0,5168
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,182,550,1219-2,210,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,77251,560,0718-1,400,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 64,06-0,02090,0000-1,3620,77
Pohľadávky z obchodného styku 19 0134 2653 79515 7327 956
Pohotová likvidita II. stupeň 0,35920,38581,030,57620,8787
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,6233-75,55-32,4394,030,1560
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,00170,80490,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,99631,360,74500,65851,13
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -16,90-3,762,921,93-8,95
Pridaná hodnota 9 19517 992785,00-17 101-8 854
Primárna platobná neschopnosť 44,874,6613,396,000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,11600,00370,03800,00320,7173
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 352,8926,67-48,11-5,10-19,25
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 352,8926,67-48,11-5,10-19,25
Služby 103 47127 53740 33212 31515 097
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 354 136239 787204 131175 942213 093
Spotreba materiálu… 580 5869 471102 4295 2562 037
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 318192 9960,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 00055 0000,0000470,008 280
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 00055 0000,0000470,008 280
Účtovný cash flow 128 114-1 1501 605-639,00171 949
Úročený dlh 2 318192 9960,00000,00000,0000
Úrokové krytie 0,00000,84490,00000,00000,0000
Vlastné imanie -79 851-86 88052 05360 082-26 817
Všetky záväzky 1 349 112326 667152 078115 860239 910
Výnosy budúcich období dlhodobé 84 8750,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -293,007 754-7 655-27 199-12 463
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -293,007 754-7 655-27 199-12 463
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 026-2 976-8 030-28 301-12 635
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 976-8 030-28 301-20 756-6 532
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7 026-2 016-7 065-27 341-12 634
Zásoby 841 580150 328146 002102 6562 456
Záväzky 1 349 112326 667152 078115 860239 910
Záväzky z obchodného styku 853 11619 89450 80194 4450,0000
Zisk pred zdanením 7 026-2 016-7 065-27 341-12 634
Zmena EBIT 0,6398-1,550,25841,381,95
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 691 2520,0000143 5460,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 691 2520,0000143 5460,00000,0000