6Wizards, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2015201420122011
Aktíva 71 90228 7960,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,920,94900,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,0000223,000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,8332-1,720,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,420,91720,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,34471,880,00000,0000
Celkové tržby 157 1000,00000,00000,0000
Celkový dlh 18 43218 7980,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -44 553-17 2410,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 44 55317 2410,00000,0000
Čistý cash flow 44 55317 2410,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 56 278-325,000,00000,0000
Čistý zisk 43 897-325,000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -505,001 3980,00000,0000
Cudzie zdroje -53 470-9 9980,00000,0000
Daň z príjmov 12 3810,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 485,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 12 3810,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 15 80010 9560,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 21,434,190,00000,0000
Doba obratu aktív 167,05321,070,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 58,14126,350,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,0000215,650,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 42,81209,590,00000,0000
EBIT v minulom roku -20,001 3980,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 56 278-325,000,00000,0000
EBITDA 56 380-119,000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 56 380-119,000,00000,0000
Finančná páka 1,342,880,00000,0000
Finančné účty 44 55317 2410,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7437-0,34720,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,74370,34720,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 56 309-202,000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,25630,65280,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 9 222376,000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 18 42518 7980,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 5 8690,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 98 89631 8170,00000,0000
Neobežný majetok 2 3270,00000,00000,0000
Obežný majetok 69 57528 5730,00000,0000
Obrat aktív 2,181,140,00000,0000
Obrat neobežného majetku 67,510,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 2,261,150,00000,0000
Odpisy 33,000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 33,000,00000,00000,0000
Osobné náklady 1 6300,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 71,0083,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 43 930-325,000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,8210-0,03250,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,7827-0,01130,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,7827-0,01130,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,05-0,03250,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,61960,59870,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 35,710,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 35,000,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,28360,52670,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 2,920,94900,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,20-0,57990,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,25630,65280,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,34471,880,00000,0000
Pridaná hodnota 58 204919,000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,6105-0,01130,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,8210-0,03250,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 2,420,91720,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,3269-157,970,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,3269-157,970,00000,0000
Služby 63 90622 6100,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 71 90228 7960,00000,0000
Spotreba materiálu… 34 9909 2070,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 157 10032 7360,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 157 10032 7360,00000,0000
Účtovný cash flow 44 55317 2410,00000,0000
Vlastné imanie 53 4709 9980,00000,0000
Všetky záväzky 18 43218 7980,00000,0000
Výsledok hospodárenia 56 347-119,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 56 347-119,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 43 897-325,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -505,001 3980,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 56 278-201,000,00000,0000
Záväzky 18 43218 7980,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 5 8690,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 56 278-201,000,00000,0000
Zmena EBIT -2 814-0,23250,00000,0000