DU-COOP, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 4 658 2044 819 8794 972 9845 134 9665 847 261
Bankové úvery 1 293 5201 574 8791 870 3192 165 7590,0000
Bežné bankové úvery 295 4400,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 1 3001 3541 3541 35732,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00004 286179,000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,82350,95020,94581,021,83
Celkové tržby 533 310397 836496 857463 1290,0000
Celkový dlh 2 103 6392 348 4202 415 1492 588 5563 784 672
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 1 270 8811 518 7651 821 2162 138 000-33 180
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,1558-0,20630,0147-0,52900,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 22 63956 11449 10327 75933 180
Čistý cash flow -33 4757 01121 344-84 98533 180
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 121 628-32 33367 222-134 916-204 173
Čistý zisk 83 106-82 0907 319-244 983-297 822
Čistý zisk v minulom roku -82 0907 319-244 983-214 625-233 317
Cudzie zdroje -2 554 565-2 471 459-2 553 549-2 546 231-2 062 589
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00961,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00961,00961,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00961,000,0000
Dlhodobé bankové úvery 998 0801 574 8791 870 3192 165 7590,0000
Dlhodobý dlh 998 0801 574 8791 870 3192 165 7590,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 27,8513,0912,1735,01123,34
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 14,4812,9912,1135,01119,24
Doba obratu aktív 3 3334 5123 6534 0625 278
Doba obratu pohľadávok 27,8513,0912,1735,01123,34
Doba obratu zásob 0,000018,4833,4517,4852,25
Doba splácania záväzkov 141 73331 92128 01716 0871 881
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 579,01721,15398,67333,461 077
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 19 7424 7736 4224 4020,0000
EBIT v minulom roku -32 33367 222-134 916-138 273-113 511
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 121 628-32 33367 222-134 916-204 173
EBITDA 444 737273 139417 365532 211114 774
EBITDA marža 0,83390,68660,84001,150,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 444 737273 139417 365532 211114 774
Finančná páka 1,821,951,952,022,83
Finančné účty 22 63956 11449 10327 75933 180
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5484-0,5128-0,5135-0,4959-0,3527
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,54840,51280,51350,49590,3527
Hrubá marža 0,56900,44420,57630,58280,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 426 906288 131416 973505 139114 286
Krátkodobé pohľadávky 38 92613 98716 56644 251136 648
Krátkodobé záväzky 809 236770 391542 685421 5211 192 782
Krytie dlhovej služby 11,555,606,604,881,23
Nákladové úroky 38 52248 79758 943109 10693 649
Nákladové úroky v minulom roku 48 79758 943109 10675 391119 806
Náklady na predaný tovar 206 693213 208210 540191 457231 416
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 0848 8097 0709 5642 885
Neobežný majetok 4 595 3394 747 9784 905 3135 061 1415 676 988
Obežný majetok 61 56570 54766 31772 468170 241
Obrat obežného majetku 8,295,537,496,372,38
Obrat zásob 0,000019,7510,9120,886,99
Odpisy 305 278310 894349 752640 058318 463
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 152 639155 447174 876320 029318 463
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 152 639155 447174 876320 0290,0000
Osobné náklady 18 48442 33029 75828 6190,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 17 831372,00392,0027 072488,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 109 118115 085124 2560,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 388 384228 804357 071395 07520 641
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 145,6020,0640,5028,220,7474
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 16,424,179,629,430,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,93720,50030,75440,40370,5431
Pohľadávky z obchodného styku 20 24113 87316 49044 251132 109
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 76,31-352,51-119,6429,96-62,16
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,86900,14370,3621-0,77890,3543
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,45160,48720,48570,50410,6473
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,82350,95020,94581,021,83
Pridaná hodnota 303 437176 712286 317269 927172 966
Primárna platobná neschopnosť 5,578,307,542,610,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,738,605,794,8632,97
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,738,605,794,8632,97
Služby 137 776133 923136 717124 002130 690
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 658 2044 819 8794 972 9845 134 9665 847 261
Spotreba materiálu… 66 83370 47666 75357 89197 841
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 293 5201 574 8791 870 3192 165 7590,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 510 130397 602496 857461 384404 382
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00007 6820,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 3 00112 99110 57113 6834 684
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 507 129376 929486 286447 701399 698
Účtovný cash flow -33 4757 01121 344-84 98533 180
Úročený dlh 1 293 5201 574 8791 870 3192 165 7590,0000
Úrokové krytie 3,16-0,66261,14-1,24-2,18
Vlastné imanie 2 554 5652 471 4592 553 5492 546 2312 062 589
Všetky záväzky 2 103 6392 348 4202 415 1492 588 5563 784 672
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00004 2860,00000,0000
Výsledok hospodárenia 139 459-31 96167 613-107 847-203 689
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 139 459-31 96167 613-107 847-203 689
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 83 106-82 0907 319-244 983-297 822
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -82 0907 319-244 983-214 625-233 317
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 83 106-81 1308 279-244 022-297 821
Zásoby 0,0000446,00648,00458,00413,00
Záväzky 2 103 6392 348 4202 415 1492 588 5563 784 672
Záväzky z obchodného styku 112 718115 189124 401115 3450,0000
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,0000115 3450,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 3 600104,00145,000,00000,0000
Zisk pred zdanením 83 106-81 1308 279-244 022-297 821
Zmena EBIT -3,76-0,4810-0,49830,97571,80
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00001 8880,00000,00000,0000