Mestské divadlo - Divadlo z Pasáže, n.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 990-9 748-5 5140,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 8 9909 7485 5140,00000,0000
Čistý cash flow -757,531 175-86,000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 597,01614,69-3 0030,00000,0000
Čistý zisk 597,01352,19-3 0030,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 352,191 861-2 4960,00000,0000
Daň z príjmov 0,0000262,500,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 262,5013,640,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000262,500,00000,00000,0000
Dlhodobé zmenky na úhradu 5 0000,00000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 5 0000,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 123,87296,66441,490,00000,0000
EBIT v minulom roku 614,691 875-2 4960,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 597,01614,69-3 0030,00000,0000
EBITDA 1 4371 192-2 1630,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 4371 192-2 1630,00000,0000
Finančné účty 8 9909 7485 5140,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 4371 192-2 1630,00000,0000
Odpisy 840,00840,00840,000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 840,00840,00840,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 4371 192-2 1630,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 1 5678 2007 1800,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 5 0000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 61810 0895 9360,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 61810 0895 9360,00000,0000
Účtovný cash flow -757,531 175-86,000,00000,0000
Úročený dlh 5 0000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 597,01352,19-3 0030,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení 597,01352,19-3 0030,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 352,191 861-2 4960,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 597,01352,19-3 0030,00000,0000
Zisk pred zdanením 597,01614,69-3 0030,00000,0000
Zmena EBIT 0,97120,32781,200,00000,0000