Centrum BASIC n.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142012
Aktíva 5 0630,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,770,00000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,300,00000,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,770,00000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,300,00000,00000,00000,0000
Celkové tržby 40 1990,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 2 8570,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 0630,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 0630,00000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 5 0630,00000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -90,000,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk -90,000,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -14,000,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -2 2060,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 45,970,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 25,940,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -14,000,00000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -90,000,00000,00000,00000,0000
EBITDA -90,000,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -90,000,00000,00000,00000,0000
Finančná páka 2,300,00000,00000,00000,0000
Finančné účty 5 0630,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -90,000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,56430,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 2 8570,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 8570,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 40 2890,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 5 0630,00000,00000,00000,0000
Obrat aktív 7,940,00000,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 7,940,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -90,000,00000,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,770,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,56430,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,300,00000,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -90,000,00000,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,770,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -31,740,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -31,740,00000,00000,00000,0000
Služby 39 0110,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 0630,00000,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 1 2780,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 40 1990,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 40 1990,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 5 0630,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 2 2060,00000,00000,00000,0000
Všetky záväzky 2 8570,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -90,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -90,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -90,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -14,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -90,000,00000,00000,00000,0000
Záväzky 2 8570,00000,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 2 8570,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -90,000,00000,00000,00000,0000
Zmena EBIT 6,430,00000,00000,00000,0000