Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, v angl. jazyku Emergency Oil Stocks Agency

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -27 811 329-24 034 825-35 395 980-33 784 2190,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 27 811 32924 034 82535 395 98033 784 2190,0000
Čistý cash flow 3 776 504-11 361 1551 611 7621 403 3750,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 54 296 96352 702 75920 894 25918 826 1530,0000
Čistý zisk 54 295 90252 701 56720 893 51518 824 7200,0000
Čistý zisk v minulom roku 52 701 56720 893 51518 824 72017 394 2940,0000
Daň z príjmov 1 0611 193743,851 4320,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 193743,851 4323 4930,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 0611 193743,851 4320,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 34,6734,7136,5736,810,0000
EBIT v minulom roku 52 702 75920 894 25918 826 15317 397 7860,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 54 296 96352 702 75920 894 25918 826 1530,0000
EBITDA 54 297 64052 728 09820 921 31618 852 5340,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 54 297 64052 728 09820 921 31618 852 5340,0000
Finančné účty 27 811 32924 034 82535 395 98033 784 2190,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 54 297 64052 728 09820 921 31618 852 5340,0000
Materiál 183,10177,41188,3557,430,0000
Odpisy 1 73826 53227 80127 8140,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 73826 53227 80127 8140,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 54 297 64052 728 09820 921 31618 852 5340,0000
Pohľadávky z obchodného styku 8 994 2238 726 3545 919 8075 677 3140,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 94 693 35691 760 58759 088 41856 293 1600,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 94 693 35691 760 58759 088 41856 293 1600,0000
Účtovný cash flow 3 776 504-11 361 1551 611 7621 403 3750,0000
Výsledok hospodárenia 54 295 90252 701 56720 893 51518 824 7200,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení 54 295 90252 701 56720 893 51518 824 7200,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 52 701 56720 893 51518 824 72017 394 2940,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 54 295 90252 701 56720 893 51518 824 7200,0000
Zásoby 539 665 754539 632 249539 557 767526 164 5580,0000
Zisk pred zdanením 54 296 96352 702 75920 894 25918 826 1530,0000
Zmena EBIT 1,032,521,111,080,0000