K + B Elektro-Media, k.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 0,0000364 2041 382 2554 775 1644 431 930
Bankové úvery 0,00000,0000755 655998 579741 064
Bežná likvidita III. stupeň 0,00000,19760,49180,79010,7847
Bežné bankové úvery 0,00000,0000755 655998 579741 064
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00007 9834 96416 950
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,0000-1,24-1,99-4,66-4,31
Celkové tržby 0,0000-29 77811 822 96917 537 64814 340 665
Celkový dlh 0,00001 855 0352 778 5496 079 8125 768 912
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000649 8691 362 2351 732 6781 472 540
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00003,17-0,00780,0018-0,0546
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,0000100 131143 42015 90118 524
Čistý cash flow 0,0000-43 289127 519-2 6233 357
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,0000-64 294-51 60375 139-742 273
Čistý zisk 0,0000-94 537-91 64632 334-783 309
Čistý zisk v minulom roku 0,0000-91 64632 334-783 309-636 411
Cudzie zdroje 0,00001 490 8311 396 2941 304 6481 336 982
Daň z príjmov 0,0000960,002 8812 8812 880
Daň z príjmov v minulom roku 0,00002 8812 8812 8802,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,002 8812 8812 880
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,0000-1 58437,48100,47114,68
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00006,7829,2772,6680,34
Doba obratu aktív 0,0000-2 18542,84100,98115,69
Doba obratu pohľadávok 0,0000-1 58437,48100,47114,68
Doba splácania záväzkov 0,0000-8 74242,7797,84116,90
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000-6 55939,0990,84108,51
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,0000-8 53638,4495,05113,80
EBIT v minulom roku 0,0000-51 60375 139-742 273-599 887
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,0000-64 294-51 60375 139-742 273
EBITDA 0,0000-71 348-29 58686 465-732 429
EBITDA marža 0,00002,40-0,00250,0049-0,0511
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000-71 348-29 58686 465-732 429
Finančná páka 0,0000-0,2443-0,9899-3,66-3,31
Finančné účty 0,0000100 131143 42015 90118 524
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,00004,091,010,27320,3017
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,0000-4,09-1,01-0,2732-0,3017
Hrubá marža 0,00002,470,02730,01730,0017
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,0000-12 276-34 11682 154-736 603
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00003,000,91260,89950,9380
Krátkodobé finančné výpomoci 0,0000750 000750 000750 000750 000
Krátkodobé pohľadávky 0,0000264 0731 209 2964 750 7924 393 407
Krátkodobé záväzky 0,00001 093 5881 261 4474 295 4514 156 974
Krytie dlhovej služby 0,0000-2,44-0,79612,17-19,20
Nákladové úroky 0,000029 28337 16239 92438 156
Nákladové úroky v minulom roku 0,000037 16239 92438 15636 522
Náklady na predaný tovar 0,000012 65011 454 70916 956 61213 959 079
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,0000-45 65810 764 60616 024 57112 979 975
Neobežný majetok 0,00000,000021 3190,00000,0000
Obežný majetok 0,0000364 2041 352 9534 770 2004 414 980
Obrat aktív 0,0000-0,16718,523,613,16
Obrat neobežného majetku 0,00000,0000552,450,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,0000-0,16718,713,623,17
Obrat zásob 0,00000,000045 4204 5694 257
Odpisy 0,00000,000012 1120,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00006 0560,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00006 0560,00000,0000
Osobné náklady 0,0000645,00399 998477 861443 034
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00001 1364 5304 3114 174
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,0000-16 615930 759920 8781 227 918
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-94 537-79 53432 334-783 309
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00000,1276-0,83800,0728-5,08
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,00000,0881-0,42710,1566-2,70
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,0000-0,00881,241,5818,67
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00001,450,0108-0,00020,0002
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00001,610,03000,01890,0018
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,0000-113,960,80730,63350,0536
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,0000-113,960,78360,63350,0536
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,71140,0108-0,00020,0002
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000-1 131944 3313 435 8263 077 803
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00000,19760,49170,78950,7841
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0000-34,4410,95-497,39398,27
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000-1,483,43-0,06570,0880
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,00002,061,090,36620,3364
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00005,092,011,271,30
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,0000-1,24-1,99-4,66-4,31
Pridaná hodnota 0,0000-73 503322 912302 73923 734
Primárna platobná neschopnosť 0,0000-944,081,201,211,31
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,00000,06340,0656-0,02480,5859
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-26,00-93,9170,32-7,88
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-26,00-93,9170,32-7,88
Služby 0,000058 080666 628907 810953 133
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,0000364 2041 382 2554 775 1644 431 930
Spotreba materiálu… 0,0000228,0023 47524 23125 971
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,0000750 0001 505 6551 748 5791 491 064
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,0000-30 74911 777 62117 259 35113 982 813
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000030 1040,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,0000-69 44611 432 71017 012 98613 936 660
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00008 593344 911246 36546 153
Účtovný cash flow 0,0000-43 289127 519-2 6233 357
Úročený dlh 0,0000750 0001 505 6551 748 5791 491 064
Úrokové krytie 0,0000-2,20-1,391,88-19,45
Vlastné imanie 0,0000-1 490 831-1 396 294-1 304 648-1 336 982
Všetky záväzky 0,00001 855 0352 778 5496 079 8125 768 912
Výsledok hospodárenia 0,0000-62 563-41 69886 465-732 429
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,0000-62 563-41 69886 465-732 429
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-94 537-91 64632 334-783 309
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,0000-91 64632 334-783 309-636 411
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,0000-93 577-88 76535 215-780 429
Zásoby 0,00000,0000237,003 5073 049
Záväzky 0,00001 855 0352 778 5496 079 8125 768 912
Záväzky z obchodného styku 0,00001 067 7541 133 6994 172 8474 046 858
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,00000,00002 417
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00001 084 369202 9403 251 9692 816 523
Zisk pred zdanením 0,0000-93 577-88 76535 215-780 429
Zmena EBIT 0,00001,25-0,6868-0,10121,24
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000021 3190,00000,00000,0000