Ensavtech, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva -48 999-73 875-56 327-36 049-3 986
Bankové úvery 0,00001,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň -0,63720,01330,08010,32140,1098
Bežné bankové úvery 0,00001,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,0000137,000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,700,00001,41-0,2497-6,67
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,0214-0,1815-0,2973-0,5284-0,8895
Celkové tržby 2 07114 04213 25314 56630 315
Celkový dlh -1 02816 37723 82640 39632 082
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 11816 31621 16036 67429 420
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,1120-0,7088-0,2799-1,15-0,3226
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 218,000,00001 561214,001 090
Čistý cash flow 218,000,00001 561-876,00-10 479
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -232,00-9 953-2 749-15 808-8 821
Čistý zisk -232,00-9 953-3 709-16 768-9 781
Čistý zisk v minulom roku -9 953-3 709-16 768-9 7813 173
Cudzie zdroje 47 97190 25280 15376 44536 068
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,00895,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 121,57228,6561,901 21146,40
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 42,56-80,76-13,741 21146,02
Doba obratu aktív -13 632-77 484-10 049-3 457-76,01
Doba obratu pohľadávok 121,57228,6561,901 21146,40
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám -35,6163,98197,13336,4229,98
EBIT v minulom roku -9 953-2 749-15 808-8 8214 068
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -232,00-9 953-2 749-15 808-8 821
EBITDA -35,00-5 135-4 5661 492-272,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -35,00-5 135-4 5661 492-272,00
Finančná páka 1,020,81850,70270,47160,1105
Finančné účty 218,000,00001 561214,001 090
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9790-1,22-1,42-2,12-9,05
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,97901,221,422,129,05
Hrubá marža 0,0932-0,5242-0,3156-0,4541-0,2785
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 43816 97017 61522 88221 972
Krátkodobé finančné výpomoci -900,0016 31522 72136 88830 510
Krátkodobé pohľadávky 437,00218,00347,0012 6312 433
Krátkodobé záväzky -128,0061,001 1053 5081 572
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,0000178,00145,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 1 1197 7096 22810 42027 583
Neobežný majetok -49 654-74 093-58 235-49 031-7 509
Obežný majetok 655,00218,001 90812 8453 523
Obrat aktív -0,0268-0,0047-0,0363-0,1056-4,80
Obrat neobežného majetku -0,0264-0,0047-0,0351-0,0776-2,55
Obrat obežného majetku 2,001,601,070,29635,43
Odpisy 0,00004 7937 93218 34418 344
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00004 7937 9329 1729 172
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,00009 1729 172
Ostatné náklady na finančnú činnosť 148,0057,00139,00130,00106,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 103,0032,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,000067,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -232,00-5 1604 2231 5768 563
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00470,13460,06460,42391,76
Podiel EBIT k aktívam 0,00470,13470,04880,43852,21
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,00470,13470,04880,43852,21
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,00470,13460,04790,39961,59
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,0000-1,54-0,5272-0,3606-0,4603
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,16620,00000,7630-0,2302-0,5475
Pohľadávky z obchodného styku 153,00-77,00-77,0012 6312 413
Pohotová likvidita II. stupeň -0,63720,01330,08010,32140,1098
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 220,050,000051,35-87,27-3,44
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,0184-0,2209-0,4034-1,02-7,65
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,0210-0,2217-0,4230-1,12-8,05
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,0214-0,1815-0,2973-0,5284-0,8895
Pridaná hodnota 193,00-7 361-4 182-6 614-8 443
Primárna platobná neschopnosť 0,0000-2,31-1,880,00000,0278
Rentabilita aktív, ROA 0,00470,13470,06580,46512,45
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 29,37-3,19-5,2227,08-117,95
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 29,37-3,19-5,2227,08-117,95
Služby 627,004 3261 6761 7524 964
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY -48 999-73 875-56 327-36 049-3 986
Spotreba materiálu… 492,003 3834 5528 66822 619
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu -900,0016 31622 72136 88830 510
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 07111 41313 20614 56630 315
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 759,0011 06511 16010 76011 175
Tržby z predaja tovaru 1 30583,000,00000,0000308,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 7,00265,002 0463 80618 832
Účtovný cash flow 218,000,00001 561-876,00-10 479
Úročený dlh -900,0016 31622 72136 88830 510
Vlastné imanie -47 971-90 252-80 153-76 445-36 068
Všetky záväzky -1 02816 37723 82640 39632 082
Výsledok hospodárenia -187,00-9 928-2 610-15 678-8 715
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -187,00-9 928-2 610-15 678-8 715
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -232,00-9 953-3 709-16 768-9 781
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -9 953-3 709-16 768-9 7813 173
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -232,00-9 953-2 749-15 808-8 821
Záväzky -1 02816 37723 82640 39632 082
Záväzky z obchodného styku 0,0000178,00145,000,000067,00
Zisk pred zdanením -232,00-9 953-2 749-15 808-8 821
Zmena EBIT 0,02333,620,17391,79-2,17
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 911,0011 0651 2729 5861 274