JK transport s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20142012
Aktíva 65 7900,0000
Bankové úvery 4 6670,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,64640,0000
Bežné bankové úvery 4 6670,0000
Časové rozlíšenie aktív 199,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,85440,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -34,380,0000
Celkový dlh 67 7610,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 2 9830,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 6840,0000
Čistý cash flow 1 6840,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -3 6550,0000
Čistý zisk -6 1910,0000
Čistý zisk v minulom roku -2 1730,0000
Cudzie zdroje 1 9710,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 116,720,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 93,410,0000
Doba obratu aktív 383,290,0000
Doba obratu pohľadávok 116,720,0000
Doba splácania záväzkov 224,810,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 170,340,0000
EBIT v minulom roku 32,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -3 6550,0000
EBITDA 12 4010,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 12 4010,0000
Finančná páka -33,380,0000
Finančné účty 1 6840,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 8 9720,0000
Krátkodobé pohľadávky 20 0340,0000
Krátkodobé záväzky 29 2380,0000
Krytie dlhovej služby 4,890,0000
Nákladové úroky 2 5360,0000
Nákladové úroky v minulom roku 2 2050,0000
Náklady na predaný tovar 47 4700,0000
Neobežný majetok 43 8730,0000
Obežný majetok 21 7180,0000
Obrat aktív 0,95230,0000
Obrat neobežného majetku 1,430,0000
Obrat obežného majetku 2,880,0000
Odpisy 9 2820,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 2820,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 4290,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 0910,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -2,300,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,640,0000
Pohľadávky z obchodného styku 16 0340,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,64640,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,170,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,66400,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,030,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -34,380,0000
Pridaná hodnota 15 1800,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 3,140,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,460,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,460,0000
Služby 12 5520,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 65 7900,0000
Spotreba materiálu… 34 9180,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 4 6670,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 62 6500,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 62 6500,0000
Účtovný cash flow 1 6840,0000
Úročený dlh 4 6670,0000
Úrokové krytie -1,440,0000
Vlastné imanie -1 9710,0000
Všetky záväzky 67 7610,0000
Výsledok hospodárenia -213,000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -213,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6 1910,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 1730,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -6 1910,0000
Záväzky 67 7610,0000
Zisk pred zdanením -6 1910,0000
Zmena EBIT -114,220,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 3 3320,0000