GE-SCHENK UNI, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 0,00000,00002 8124 8836 546
Bežná likvidita III. stupeň 0,00000,00005,44119,1010,47
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,000031,0035,0040,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,0000-2,03-37,852,73
Celkové tržby 0,00000,00001 8682 8156 419
Celkový dlh 0,00000,0000517,0041,00625,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,00000,0000-2 781-3 831-5 383
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,0000-1,11-0,38330,1806
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,00000,00002 7813 8315 383
Čistý cash flow 0,0000-2 781-1 050-1 5521 709
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00000,0000-1 586-1 0791 639
Čistý zisk 0,00000,0000-2 066-1 0791 159
Čistý zisk v minulom roku 0,0000-2 066-1 0791 159255,00
Cudzie zdroje 0,00000,0000-2 295-4 842-5 921
Daň z príjmov 0,00000,0000480,000,0000480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,000,0000480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,000,0000480,00
Doba obratu aktív 0,00000,0000549,45633,14372,22
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00001 0282 049
Doba splácania záväzkov 0,00000,0000181,1041,451 141
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,0000101,025,3235,54
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,000012,9641,4585,78
EBIT v minulom roku 0,0000-1 586-1 0791 639735,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00000,0000-1 586-1 0791 639
EBITDA 0,00000,0000-1 585-1 0771 640
EBITDA marža 0,00000,0000-0,8485-0,38260,2555
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,0000-1 585-1 0771 640
Finančná páka 0,00000,00001,231,011,11
Finančné účty 0,00000,00002 7813 8315 383
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,00000,0000-0,8161-0,9916-0,9045
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,00000,00000,81610,99160,9045
Hrubá marža 0,00000,0000-0,8485-0,38260,2708
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,00000,0000-1 586-1 0791 639
Krátkodobé záväzky 0,00000,0000517,0041,00625,00
Náklady na predaný tovar 0,00000,00003 4533 8924 681
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00001 042361,00200,00
Obežný majetok 0,00000,00002 7814 8486 506
Obrat aktív 0,00000,00000,66430,57650,9806
Obrat obežného majetku 0,00000,00000,67170,58070,9866
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,00001,00002,001,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,000037,0041,0047,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,00000,0000-2 066-1 0791 159
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00000,0000-0,9002-0,22280,1957
Podiel EBIT k aktívam 0,00000,0000-0,5640-0,22100,2504
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,00000,0000-0,5640-0,22100,2504
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,00000,0000-0,6911-0,22280,2768
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,00000,00000,98900,78460,8223
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00000,0000-0,5621-0,55130,2662
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,0000-1,52-2,988,69
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,0000-0,5621-0,55130,2662
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00000,00005,4494,298,68
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,00000,00002,193,12-3,46
Pridaná hodnota 0,00000,0000-1 585-1 0771 738
Rentabilita aktív, ROA 0,00000,0000-0,7347-0,22100,1771
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,00000,0000-0,9002-0,22280,1957
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00000,00005,3893,448,61
Služby 0,00000,00002 1802 8263 657
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,00000,00002 8124 8836 546
Spotreba materiálu… 0,00000,0000231,00705,00824,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00001 8682 8156 419
Tržby z predaja tovaru 0,00000,0000863,00415,00264,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00001 0052 4006 155
Účtovný cash flow 0,0000-2 781-1 050-1 5521 709
Vlastné imanie 0,00000,00002 2954 8425 921
Všetky záväzky 0,00000,0000517,0041,00625,00
Výsledok hospodárenia 0,00000,0000-1 585-1 0771 640
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00000,0000-1 585-1 0771 640
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,00000,0000-2 066-1 0791 159
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,0000-2 066-1 0791 159255,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,00000,0000-1 586-1 0791 639
Zásoby 0,00000,00000,00001 0171 123
Záväzky 0,00000,0000517,0041,00625,00
Záväzky z obchodného styku 0,00000,000037,0041,0047,00
Zisk pred zdanením 0,00000,0000-1 586-1 0791 639
Zmena EBIT 0,00000,00001,47-0,65832,23