Kaštieľ Polianky, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2015201420132012
Aktíva 75 93776 0360,00000,0000
Bankové úvery 45,0038,000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 75,562 0010,00000,0000
Bežné bankové úvery 45,0038,000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,810,00000,00000,0000
Celkový dlh 1 00538,000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -26 342-23 6480,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 26 38723 6860,00000,0000
Čistý cash flow 2 70123 6860,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -106,00-1 726 9310,00000,0000
Čistý zisk -1 066-1 726 9340,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -1 726 9341 4260,00000,0000
Cudzie zdroje -74 932-75 9980,00000,0000
Daň z príjmov 960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -1 726 9311 4260,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -106,00-1 726 9310,00000,0000
EBITDA -11,00-40 9920,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -11,00-40 9920,00000,0000
Efektívna daňová sadzba -9,060,00000,00000,0000
Finančná páka 1,011,000,00000,0000
Finančné účty 26 38723 6860,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9868-0,99950,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,98680,99950,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -106,00-41 2130,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 49 55052 3500,00000,0000
Krátkodobé záväzky 960,000,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,0000-13 6640,00000,0000
Nákladové úroky 0,00003,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 3,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 11,0055 6800,00000,0000
Obežný majetok 75 93776 0360,00000,0000
Odpisy 0,000026 0000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,000026 0000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 95,00221,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 066-1 700 9340,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,0142-22,710,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam -0,0014-22,710,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,0014-22,710,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,0014-22,710,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000-1,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,0000-2,140,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 75,562 0010,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -27,74-3,210,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00007 8950,00000,0000
Pridaná hodnota -11,00-55 6800,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,0140-22,710,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,0142-22,720,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 26,26623,320,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -91,36-0,00090,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -91,36-0,00090,00000,0000
Služby 20,0055 2850,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 75 93776 0360,00000,0000
Spotreba materiálu… -9,00395,000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 45,0038,000,00000,0000
Účtovný cash flow 2 70123 6860,00000,0000
Úročený dlh 45,0038,000,00000,0000
Úrokové krytie 0,0000-575 6440,00000,0000
Vlastné imanie 74 93275 9980,00000,0000
Všetky záväzky 1 00538,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -11,00-1 726 7090,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -11,00-1 726 7090,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 066-1 726 9340,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 726 9341 4260,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -106,00-1 726 9340,00000,0000
Záväzky 1 00538,000,00000,0000
Zisk pred zdanením -106,00-1 726 9340,00000,0000
Zmena EBIT 0,0001-1 2110,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00001 659 7170,00000,0000