DROTÁR, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 0,00003 2715 78112 71218 379
Aktivácia 0,00000,00000,00000,0000252,00
Bankové úvery 0,00007,000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,00000,32000,08840,26470,5251
Bežné bankové úvery 0,00007,000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,0000104,000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,0000-1,45-1,10-1,36-2,10
Celkové tržby 835,0038 82932 49136 60336 714
Celkový dlh 0,000010 47765 54448 15435 088
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000-1 569-3 795-2 161-136,00
Čistá marža, Zisková marža, ROS -2,02-0,4517-0,7485-0,51180,0927
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,00001 5763 7952 161136,00
Čistý cash flow -1 576-2 2191 6342 025-245,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 684-17 539-23 350-17 7734 364
Čistý zisk -1 684-17 539-24 321-18 7333 404
Čistý zisk v minulom roku -17 539-24 321-18 7333 404-24 043
Cudzie zdroje 0,00007 20659 76335 44216 709
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00009,434,354,113,56
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00009,434,354,113,56
Doba obratu aktív 0,000030,9964,94126,76184,55
Doba obratu pohľadávok 0,00009,434,354,113,56
Doba obratu zásob 0,000092,8422,62117,993 859
Doba splácania záväzkov 0,00001 355924,66564,617 550
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,000096,77734,30478,85351,43
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,000018,302,079,2161,91
EBIT v minulom roku -17 539-23 350-17 7734 364-23 083
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 684-17 539-23 350-17 7734 364
EBITDA -1 606-21 398-23 095-17 1025 197
EBITDA marža -1,92-0,5511-0,7108-0,46720,1416
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 606-21 398-23 095-17 1025 197
Finančná páka 0,0000-0,4539-0,0967-0,3587-1,10
Finančné účty 0,00001 5763 7952 161136,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,00002,2010,342,790,9091
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,0000-2,20-10,34-2,79-0,9091
Hrubá marža -0,95810,0761-0,2086-0,11440,5252
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 684-17 539-23 350-17 7734 364
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00003,1211,313,781,90
Krátkodobé pohľadávky 0,0000995,00387,00412,00355,00
Krátkodobé záväzky 0,000010 21665 36748 02134 999
Krytie dlhovej služby 0,00000,0000-2 1000,00000,0000
Nákladové úroky 0,00000,000011,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,000011,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 800,0035 57639 26940 79217 066
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 700,002 75225 80331 0441 692
Obežný majetok 0,00003 2715 78112 60818 379
Obrat aktív 0,000011,785,622,881,98
Obrat obežného majetku 0,000011,785,622,901,98
Obrat zásob 0,00003,9316,143,090,0946
Osobné náklady 1 64122 47112 12811 35713 778
Ostatné náklady na finančnú činnosť 78,00258,00281,00671,00833,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00004 11726,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,0000138,00146,00783,00287,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 684-17 539-24 321-18 7333 404
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00002,440,40700,5286-0,2037
Podiel EBIT k aktívam 0,0000-5,36-4,04-1,400,2374
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,0000-5,36-4,04-1,400,2374
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,00002,530,39190,5034-0,2626
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,00000,48180,65650,17000,0074
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -2,057,60-1,79-2,710,7145
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -1,89-0,05710,05030,0553-0,0067
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -1,141,07-0,2626-0,134911,40
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,48750,1315-0,5588-0,36881,40
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,48750,1315-0,5588-0,36881,40
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000995,00387,00412,00355,00
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0000-3,2536,5717,50-68,20
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,0000148,550,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00003,2011,343,791,91
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,0000-1,45-1,10-1,36-2,10
Pridaná hodnota -800,002 956-6 777-4 18819 284
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,13870,37731,900,8085
Rentabilita aktív, ROA 0,0000-5,36-4,21-1,470,1852
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,00002,430,40700,5286-0,2037
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-0,4896-2,84-2,826,75
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-0,4896-2,84-2,826,75
Služby 100,00870,001 057943,001 173
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,00003 2715 78112 71218 379
Spotreba materiálu… 0,000031 95412 4098 80514 453
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00007,000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,000038 53232 49236 60436 350
Tržby z predaja tovaru 0,000038 50326 47534 53533 959
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000029,006 0172 0692 391
Účtovný cash flow -1 576-2 2191 6342 025-245,00
Úročený dlh 0,00007,000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 0,00000,0000-2 1230,00000,0000
Vlastné imanie 0,0000-7 206-59 763-35 442-16 709
Všetky záväzky 0,000010 47765 54448 15435 088
Výsledok hospodárenia -1 606-21 398-23 095-17 1025 197
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 606-21 398-23 095-17 1025 197
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 684-17 539-24 321-18 7333 404
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -17 539-24 321-18 7333 404-24 043
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 684-17 539-23 361-17 7734 364
Zásoby 0,0000700,001 59910 03517 888
Záväzky 0,000010 47765 54448 15435 088
Záväzky z obchodného styku 0,0000138,00146,00783,00287,00
Zisk pred zdanením -1 684-17 539-23 361-17 7734 364
Zmena EBIT 0,09600,75111,31-4,07-0,1891