R - PHARM s.r.o. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 480,000,0000908,002 7030,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,00000,00000,02270,04820,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,00000,00000,02270,04820,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,0000-1,0000-1,03-1,100,0000
Celkový dlh 480,00480,0030 68929 6090,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -480,000,0000-696,00-1 4270,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 480,000,0000696,001 4270,0000
Čistý cash flow 480,000,0000696,001 4270,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -212,000,0000-1 026-886,000,0000
Čistý zisk -692,00-480,00-1 506-887,000,0000
Čistý zisk v minulom roku -480,00-1 506-1 369-24 1440,0000
Cudzie zdroje 0,0000480,0029 78126 9060,0000
Daň z príjmov 480,00480,00480,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00731,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,00480,00480,000,00000,0000
EBIT v minulom roku 0,0000-1 026-638,00-24 1440,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -212,000,0000-1 026-886,000,0000
EBITDA -212,000,0000-600,000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -212,000,0000-600,000,00000,0000
Efektívna daňová sadzba -2,260,0000-0,46780,00000,0000
Finančné účty 480,000,0000696,001 4270,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,00000,000032,809,950,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,00000,0000-32,80-9,950,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -212,000,0000-600,00-36,000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,00000,000033,8010,950,0000
Krátkodobé záväzky 480,00480,0030 68929 6090,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00008 2020,00000,0000
Nákladové úroky 0,00000,00000,00001,00000,0000
Náklady na predaný tovar 0,00000,0000600,000,00000,0000
Neobežný majetok 0,00000,0000212,001 2760,0000
Obežný majetok 480,000,0000696,001 4270,0000
Odpisy 0,00000,0000426,00850,000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,0000426,00850,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,00000,0000103,000,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,000067,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -692,00-480,00-1 080-37,000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00001,00000,05060,03300,0000
Podiel EBIT k aktívam -0,44170,0000-1,13-0,32780,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,44170,0000-1,13-0,32780,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,00000,76650,52790,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,0000-1,410,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,00000,00000,02270,04820,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,00000,000042,7918,850,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00001 4270,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,00000,000033,8010,950,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,0000-1,0000-1,03-1,100,0000
Pridaná hodnota 0,00000,0000-600,000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -1,440,0000-1,66-0,32820,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,00001,00000,05060,03300,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,00000,00000,02270,04820,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2,260,0000-51,150,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2,260,0000-51,150,00000,0000
Služby 0,00000,0000600,000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 480,000,0000908,002 7030,0000
Účtovný cash flow 480,000,0000696,001 4270,0000
Úrokové krytie 0,00000,00000,0000-886,000,0000
Vlastné imanie 0,0000-480,00-29 781-26 9060,0000
Všetky záväzky 480,00480,0030 68929 6090,0000
Výsledok hospodárenia -212,000,0000-1 026-850,000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -212,000,0000-1 026-850,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -692,00-480,00-1 506-887,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -480,00-1 506-1 369-24 1440,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -212,000,0000-1 026-887,000,0000
Záväzky 480,00480,0030 68929 6090,0000
Záväzky z obchodného styku 0,00000,00008 2020,00000,0000
Zisk pred zdanením -212,000,0000-1 026-887,000,0000
Zmena EBIT 0,00000,00001,610,03670,0000