Hepta Investments s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201520142013
Aktíva 27 6145 9700,0000
Bankové úvery 0,00004,000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 8,7630,150,0000
Bežné bankové úvery 0,00004,000,0000
Časové rozlíšenie aktív 9,000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 8,87-1,030,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 6,1030,770,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -19,850,03430,0000
Celkové tržby 26 9730,00000,0000
Celkový dlh 29 079198,000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -18 456-5 9660,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 18 4565 9700,0000
Čistý cash flow 12 9945 9700,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -4 697-54,000,0000
Čistý zisk -5 657-54,000,0000
Čistý zisk v minulom roku -1 580826,000,0000
Cudzie zdroje 1 465-5 7720,0000
Daň z príjmov 960,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 4,580,00000,0000
Doba obratu aktív 676,900,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 4,580,00000,0000
Doba splácania záväzkov 59,090,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 52,190,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 25,170,00000,0000
EBIT v minulom roku -619,00826,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -4 697-54,000,0000
EBITDA 1 9330,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 9330,00000,0000
Finančná páka -18,851,030,0000
Finančné účty 18 4565 9700,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,0531-0,96680,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,05310,96680,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 25 895-54,000,0000
Krátkodobé pohľadávky 187,000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 2 129194,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 15 7520,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 13 1510,00000,0000
Neobežný majetok 8 9620,00000,0000
Obežný majetok 18 6435 9700,0000
Obrat aktív 0,53920,00000,0000
Obrat neobežného majetku 1,660,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,79870,00000,0000
Odpisy 8 3420,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 1710,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 1710,00000,0000
Osobné náklady 878,000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 204,0054,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 907,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 685-54,000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 3,86-0,00930,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,66841,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -1,020,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,98180,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,87270,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 8,7630,150,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,1127-0,96680,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,050,03320,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -19,850,03430,0000
Pridaná hodnota -862,000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 3,86-0,00940,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 8,6730,150,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 15,040,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 15,040,00000,0000
Služby 1 0560,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 27 6145 9700,0000
Spotreba materiálu… 1 5450,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00004,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 26 9730,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 12 0830,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 14 8900,00000,0000
Účtovný cash flow 12 9945 9700,0000
Úročený dlh 0,00004,000,0000
Vlastné imanie -1 4655 7720,0000
Všetky záväzky 29 079198,000,0000
Výsledok hospodárenia -4 4930,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -4 4930,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5 657-54,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 580826,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -4 697-54,000,0000
Záväzky 29 079198,000,0000
Záväzky z obchodného styku 907,000,00000,0000
Zisk pred zdanením -4 697-54,000,0000
Zmena EBIT 7,59-0,06540,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 10 1670,00000,0000