Todos group, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 11 147 62911 478 6365 700 3953 686 5454 570 284
Bežná likvidita III. stupeň 0,00560,14100,41480,01521,04
Časové rozlíšenie aktív 5 6196 0563 60812 10921 779
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 5,565,14-15,1315,213,80
Celkové tržby 25 78049 73549 48530 80839 407
Celkový dlh 9 448 1429 609 4416 103 8773 459 0733 618 276
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -627,00-1 469-1 031-2 695-3 872
Čistá marža, Zisková marža, ROS -6,58-2,17-0,7713-0,6933-0,7846
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 627,001 4691 0312 6954 004
Čistý cash flow -842,00438,00-1 664-1 3091 815
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 15 72645 24348 92832 10037 735
Čistý zisk -169 708-107 756-38 168-21 358-30 920
Čistý zisk v minulom roku -107 756-38 168-21 358-30 920-2 478
Cudzie zdroje -1 699 487-1 869 195403 482-227 472-952 008
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00480,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00480,00960,00
Dlhodobé pohľadávky 440 445440 4450,0000767 067332,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 140,792 4934 76940,3910 771
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1,4716,3939,8940,391,87
Doba obratu aktív 157 83184 24142 04643 67742 332
Doba obratu pohľadávok 6 3775 7254 7699 12810 774
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 40 78718 07411 57914 17110 601
EBIT v minulom roku 45 24348 92832 10037 73587 086
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 15 72645 24348 92832 10037 735
EBITDA 13 34534 59932 17613 33028 340
EBITDA marža 0,51760,69570,65020,43270,7192
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 13 34534 59932 17613 33028 340
Finančná páka 6,566,14-14,1316,214,80
Finančné účty 627,001 4691 0312 6954 004
Hrubá marža 0,51890,69570,85300,75730,8118
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 13 07834 49632 07113 23028 205
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00000,0000132,00
Krátkodobé pohľadávky 9 944339 672646 5283 4091 162 899
Krátkodobé záväzky 2 880 7932 462 8131 569 8901 196 1481 144 474
Nákladové úroky 185 434152 99986 61652 97867 695
Nákladové úroky v minulom roku 152 99986 61652 97867 69589 564
Náklady na predaný tovar 12 40215 1367 2767 4787 414
Neobežný majetok 10 690 99410 690 9945 049 2282 901 2653 381 270
Obežný majetok 451 016781 586647 559773 1711 167 235
Ostatné náklady na finančnú činnosť 267,00103,00105,00100,00135,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 12 46510 9806 90010 7786 900
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -169 708-107 756-38 168-21 358-30 920
Pohľadávky z obchodného styku 104,002 2335 4083 409202,00
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00560,14100,41480,01521,04
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2 018-4 268-242,48173,78-524,52
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,84750,83721,070,93830,7917
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 5,565,14-15,1315,213,80
Pridaná hodnota 13 37834 59942 20923 33031 992
Primárna platobná neschopnosť 119,866,041,733,1634,16
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 707,99277,74189,70259,50127,67
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 707,99277,74189,70259,50127,67
Služby 12 40215 1367 2767 4787 414
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 11 147 62911 478 6365 700 3953 686 5454 570 284
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,0000132,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 25 78049 73549 48530 80839 406
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 25 78049 73549 48530 80839 406
Účtovný cash flow -842,00438,00-1 664-1 3091 815
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,0000132,00
Úrokové krytie 0,08480,29570,56490,60590,5574
Vlastné imanie 1 699 4871 869 195-403 482227 472952 008
Všetky záväzky 9 448 1429 609 4416 103 8773 459 0733 618 276
Výsledok hospodárenia 13 34534 59932 17613 33028 340
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 13 34534 59932 17613 33028 340
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -169 708-107 756-38 168-21 358-30 920
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -107 756-38 168-21 358-30 920-2 478
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -169 708-107 756-37 688-20 878-29 960
Záväzky 9 448 1429 609 4416 103 8773 459 0733 618 276
Záväzky z obchodného styku 12 46513 4949 37210 7786 900
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00002 5142 4720,00000,0000
Zisk pred zdanením -169 708-107 756-37 688-20 878-29 960
Zmena EBIT 0,34760,92471,520,85070,4333