KAMPER2 s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201420132012
Aktíva 69 2631 85912 2370,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,99751,941,040,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,60-1,73-15,030,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00651,620,52760,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -403,691,0728,490,00000,0000
Celkové tržby 57 3460,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 69 435960,0011 8220,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -448,00-1 552-6 2370,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 448,001 5526 2370,00000,0000
Čistý cash flow 448,001 5526 2370,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -111,00-3 761-5 7700,00000,0000
Čistý zisk -1 071-4 721-5 7700,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -4 721-2 395-471,000,00000,0000
Cudzie zdroje 172,00-899,00-415,000,00000,0000
Daň z príjmov 960,00960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 438,000,000010,640,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 438,000,000010,640,00000,0000
Doba obratu aktív 440,850,000021,700,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 438,000,000010,640,00000,0000
Doba splácania záväzkov 445,840,000020,400,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 441,940,000020,960,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 438,010,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -3 761-1 435-471,000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -111,00-3 761-5 7700,00000,0000
EBITDA -31,00-3 685-5 6310,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -31,00-3 685-5 6310,00000,0000
Efektívna daňová sadzba -8,65-0,25530,00000,00000,0000
Finančná páka -402,692,0729,490,00000,0000
Finančné účty 448,001 5526 2370,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -111,00-3 761-5 7700,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,000,51640,96610,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 68 815307,006 0000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 69 435960,0011 8220,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 68 2150,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 57 2453 685211 4810,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 56 8450,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 69 2631 85912 2370,00000,0000
Obrat aktív 0,82790,000016,820,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,82790,000016,820,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 80,0076,00139,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 071-4 721-5 7700,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 6,23-5,25-13,900,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam -0,0016-2,02-0,47150,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,0016-2,02-0,47150,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,6453-4,18-13,900,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,00650,83490,50970,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 68 8150,00006 0000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,99751,941,040,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,3839-0,5793-0,06650,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,000,51640,96610,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -403,691,0728,490,00000,0000
Pridaná hodnota 101,00-3 685-5 6310,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,99130,00000,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,0155-2,54-0,47150,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 6,23-5,25-13,900,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00651,620,52760,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2 240-0,2605-2,100,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2 240-0,2605-2,100,00000,0000
Služby 81,000,0000211 4810,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 69 2631 85912 2370,00000,0000
Spotreba materiálu… 319,003 6850,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 57 3460,0000205 8500,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 57 3460,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,0000205 8500,00000,0000
Účtovný cash flow 448,001 5526 2370,00000,0000
Vlastné imanie -172,00899,00415,000,00000,0000
Všetky záväzky 69 435960,0011 8220,00000,0000
Výsledok hospodárenia -31,00-3 685-5 6310,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -31,00-3 685-5 6310,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 071-4 721-5 7700,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -4 721-2 395-471,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -111,00-3 761-5 7700,00000,0000
Záväzky 69 435960,0011 8220,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 68 2150,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -111,00-3 761-5 7700,00000,0000
Zmena EBIT 0,02952,6212,250,00000,0000