83 Degrees South Slovakia s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201520142013
Aktíva 19 32421 0720,0000
Bežná likvidita III. stupeň 3,214,670,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0644-1,060,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,17414,670,0000
Celkový dlh 5 2403 9180,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -16 676-18 1760,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 16 67618 1760,0000
Čistý cash flow -907,0018 1760,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -408,00-1 2220,0000
Čistý zisk -888,00-1 2220,0000
Čistý zisk v minulom roku -2 18210 1260,0000
Cudzie zdroje -14 084-17 1540,0000
Daň z príjmov 480,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 2 6002 8960,0000
Doba obratu aktív 0,00001 0830,0000
Doba obratu pohľadávok 0,0000148,880,0000
Doba splácania záväzkov 0,0000549,550,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000199,930,0000
EBIT v minulom roku -1 70210 1260,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -408,00-1 2220,0000
EBITDA -288,00-951,000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -288,00-951,000,0000
Efektívna daňová sadzba -1,180,00000,0000
Finančná páka 1,371,230,0000
Finančné účty 16 67618 1760,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7288-0,81410,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,72880,81410,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -408,00-1 2210,0000
Krátkodobé pohľadávky 48,000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 5 2113 8890,0000
Náklady na predaný tovar 288,002 5830,0000
Obežný majetok 19 32421 0720,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 120,00270,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 4530,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -888,00-1 2220,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,86300,86260,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00001,750,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00002,560,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 3,214,670,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 15,53-0,94380,0000
Pridaná hodnota -288,004 5170,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 3,204,670,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -18,19-4,120,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -18,19-4,120,0000
Služby 288,002 5830,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 19 32421 0720,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00007 1000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00007 1000,0000
Účtovný cash flow -907,0018 1760,0000
Vlastné imanie 14 08417 1540,0000
Všetky záväzky 5 2403 9180,0000
Výsledok hospodárenia -288,00-951,000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -288,00-951,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -888,00-1 2220,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 18210 1260,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -408,00-1 2210,0000
Záväzky 5 2403 9180,0000
Záväzky z obchodného styku 2 4530,00000,0000
Zisk pred zdanením -408,00-1 2210,0000