RAS Immobilien SK s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 35 936 68237 922 31335 511 05435 426 79130 164 693
Bankové úvery 9 966 66711 853 33313 740 00015 626 6679 380 000
Bežná likvidita III. stupeň 0,21460,74040,00600,07680,3586
Bežné bankové úvery 1 886 6671 886 6671 886 6671 886 6671 353 333
Časové rozlíšenie aktív 5 3720,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 53 4380,000033 67634 81135 946
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 8,9212,3346,51168,67102,46
Celkové tržby 2 890 7912 825 8102 767 3361 923 0261 687 649
Celkový dlh 32 267 53735 078 28434 730 72135 183 38329 837 526
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 9 445 16311 433 01913 667 68715 459 7209 235 651
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 521 504420 31472 313166 947144 349
Čistý cash flow 101 190348 001-94 63422 59875 073
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 772 9601 678 1811 694 627955 364929 927
Čistý zisk 771 678597 372538 060-82 624-11 865
Čistý zisk v minulom roku 597 372538 060-82 624-11 86583 385
Cudzie zdroje -3 615 707-2 844 029-746 657-208 597-291 221
Daň z príjmov 203 988138 402174 618145 4853 286
Daň z príjmov v minulom roku 138 403174 618145 4853 286257,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 203 988138 402174 618145 4853 286
Dlhodobé bankové úvery 8 080 0009 966 66611 853 33313 740 0008 026 667
Dlhodobý dlh 8 080 0009 966 66611 853 33313 740 0008 026 667
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 7,27199,720,00007,2290,49
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 7,275,970,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 4 5694 8984 7516 7706 528
Doba obratu pohľadávok 7,27199,720,00007,2290,49
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 99,3899,371 364142,2738,81
EBIT v minulom roku 1 678 1821 694 627955 364929 927250 499
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 772 9601 678 1811 694 627955 364929 927
EBITDA 3 532 8833 476 5803 453 1792 329 7861 981 191
EBITDA marža 1,221,231,251,211,17
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 532 8833 476 5803 453 1792 329 7861 981 191
Efektívna daňová sadzba 0,20910,18810,24502,31-0,3830
Finančná páka 9,9413,3347,56169,83103,58
Finančné účty 521 504420 31472 313166 947144 349
Hrubá marža 0,99311,00000,98580,98260,9603
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 486 6983 386 7073 383 5092 200 7811 956 599
Krátkodobé pohľadávky 57 2001 546 2000,000037 758418 134
Krátkodobé záväzky 781 666769 34410 195 115744 452179 338
Krytie dlhovej služby 4,433,693,402,512,03
Nákladové úroky 797 294942 407981 949892 503938 506
Nákladové úroky v minulom roku 942 407981 949892 503938 506166 857
Náklady na predaný tovar 0,000057,000,000020 31165 925
Neobežný majetok 35 352 60635 955 79935 438 74135 222 08629 602 210
Obežný majetok 578 7041 966 51472 313204 705562 483
Obrat obežného majetku 4,961,4437,739,333,00
Odpisy 1 739 5461 708 2041 680 6321 237 0241 029 630
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 869 773854 102840 316618 512514 815
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 869 773854 102840 316618 512514 815
Ostatné náklady na finančnú činnosť 86 18589 87369 670153 00524 592
Ostatné záväzky z obchodného styku 66 93351 9818 946668 65884 247
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 511 2242 305 5762 218 6921 154 4001 017 765
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,651,651,621,531,57
Pohľadávky z obchodného styku 57 20046 2000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,21460,74040,00600,07680,3586
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -35,73-8,177,89-9,23-3,88
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,89790,92500,97800,99310,9892
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 8,9212,3346,51168,67102,46
Pridaná hodnota 2 870 7912 825 7532 728 1251 889 5801 620 574
Primárna platobná neschopnosť 1,171,130,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,21340,21000,7206-0,3961-0,0407
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 9,1310,0910,0615,1015,06
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 9,1310,0910,0615,1015,06
Služby 0,00000,00000,000020 31165 925
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 35 936 68237 922 31335 511 05435 426 79130 164 693
Spotreba materiálu… 0,000057,000,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 9 966 66711 853 33313 740 00015 626 6679 380 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 890 7912 825 8102 728 1251 921 8911 686 499
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 20 0000,00000,000012 0000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 870 7912 825 8102 728 1251 909 8911 686 499
Účtovný cash flow 101 190348 001-94 63422 59875 073
Úročený dlh 9 966 66711 853 33313 740 00015 626 6679 380 000
Úrokové krytie 2,221,781,731,070,9909
Vlastné imanie 3 615 7072 844 029746 657208 597291 221
Všetky záväzky 32 267 53735 078 28434 730 72135 183 38329 837 526
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,000033 67634 811
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,000033 6761 1351 135
Výsledok hospodárenia 1 813 3371 768 3761 764 4241 104 762951 561
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 813 3371 768 3761 764 4241 104 762951 561
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 771 678597 372538 060-82 624-11 865
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 597 372538 060-82 624-11 86583 385
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 975 666735 774712 67862 861-8 579
Záväzky 32 267 53735 078 28434 730 72135 183 38329 837 526
Záväzky z obchodného styku 66 93351 9818 946668 65884 247
Zisk pred zdanením 975 666735 774712 67862 861-8 579
Zmena EBIT 1,060,99031,771,033,71
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00008 1230,00000,0000