22 s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201520142013
Aktíva 39 6306 3330,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,94164,090,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,0000524,000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,03180,93410,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -15,330,41200,0000
Celkové tržby 41 6410,00000,0000
Celkový dlh 42 3951 8480,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 337-1 4460,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 3371 4460,0000
Čistý cash flow 1 3371 4460,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -6 290-108,000,0000
Čistý zisk -7 250-108,000,0000
Čistý zisk v minulom roku 0,0000-407,000,0000
Cudzie zdroje 2 765-4 4850,0000
Daň z príjmov 960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 307,3712,920,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 299,6712,920,0000
Doba obratu aktív 347,3772,030,0000
Doba obratu pohľadávok 307,3712,920,0000
Doba obratu zásob 30,5959,950,0000
Doba splácania záväzkov 399,0118,550,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 368,9017,610,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 285,540,00000,0000
EBIT v minulom roku 0,0000-407,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -6 290-108,000,0000
EBITDA -6 28817,000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -6 28817,000,0000
Finančná páka -14,331,410,0000
Finančné účty 1 3371 4460,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,0698-0,70820,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,06980,70820,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -6 290-48,000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,060,24440,0000
Krátkodobé pohľadávky 35 0661 1360,0000
Krátkodobé záväzky 42 0861 5480,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 30 1180,00000,0000
Náklady na predaný tovar 44 78330 4660,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 38 49919 6480,0000
Obežný majetok 39 6305 8090,0000
Obrat aktív 1,055,070,0000
Obrat obežného majetku 1,055,520,0000
Obrat zásob 11,936,090,0000
Osobné náklady 2 9120,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2,0065,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -7 250-108,000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 2,62-0,02410,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 2,56-0,02260,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,92680,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -1,080,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -1,080,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 34 1881 1360,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,86502,010,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,07-3,100,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,070,29180,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -15,330,41200,0000
Pridaná hodnota -3 1421 6270,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,88100,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 2,62-0,02410,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,03180,93410,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -6,74108,710,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -6,74108,710,0000
Služby 5 18410 5820,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 39 6306 3330,0000
Spotreba materiálu… 1 100236,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 41 64132 0930,0000
Tržby z predaja tovaru 41 30528 7310,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 336,003 3620,0000
Účtovný cash flow 1 3371 4460,0000
Vlastné imanie -2 7654 4850,0000
Všetky záväzky 42 3951 8480,0000
Výsledok hospodárenia -6 28817,000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -6 28817,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7 250-108,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,0000-407,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -6 290-48,000,0000
Zásoby 3 2273 2270,0000
Záväzky 42 3951 8480,0000
Záväzky z obchodného styku 30 1180,00000,0000
Zisk pred zdanením -6 290-48,000,0000