CIT, Tools Engineering s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 14 532133 099136 512124 021138 981
Bežná likvidita III. stupeň 46,532,382,322,132,39
Časové rozlíšenie aktív 0,00001 8671 845328,001 760
Časové rozlíšenie pasív 0,00002 7004 5006 3000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,93-0,0324-0,32800,1259-0,3924
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -127,170,04900,6352-0,32070,8127
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,03170,85370,69020,52570,5509
Celkové tržby 235 634534 863414 953357 200428 546
Celkový dlh 447,0060 05553 90840 56449 367
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 924-60 244-57 967-32 348-42 060
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 92460 24457 96732 34842 060
Čistý cash flow -55 3202 27725 619-9 71235 165
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -35 2515 54821 79829 868107 364
Čistý zisk -35 2594 24015 94722 54382 395
Čistý zisk v minulom roku 4 24015 94722 54382 39526 219
Cudzie zdroje -14 085-70 344-78 104-77 157-89 614
Daň z príjmov 0,00001 0384 8236 83324 969
Daň z príjmov v minulom roku 1 0384 8236 83324 9697 396
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00001 0384 8236 83324 969
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 25,1437,4838,8346,5250,90
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000034,5234,7027,8850,90
Doba obratu aktív 23,8591,14120,60127,48118,37
Doba obratu pohľadávok 25,1437,4838,8346,5250,90
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,714031,8035,6331,1336,86
EBIT v minulom roku 5 54821 79829 868107 36433 893
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -35 2515 54821 79829 868107 364
EBITDA -17 41038 80756 77756 409126 285
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -17 41038 80756 77756 409126 285
Finančná páka 1,031,891,751,611,55
Finančné účty 4 92460 24457 96732 34842 060
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9692-0,5285-0,5721-0,6221-0,6448
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,96920,52850,57210,62210,6448
Hrubá marža 0,48160,79590,76330,78900,8389
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 02938 53656 47856 178126 068
Krátkodobé pohľadávky 15 31554 74243 95745 25559 760
Krátkodobé záväzky 435,0046 44440 33530 28243 271
Krytie dlhovej služby -2 17613,0710,278,310,0000
Materiál 0,000061,0064,0064,000,0000
Nákladové úroky 8,00270,001 028492,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 270,001 028492,000,0000278,00
Náklady na predaný tovar 108 888107 34296 42673 27369 013
Neobežný majetok -5 70716 18532 67946 02635 401
Obežný majetok 20 239115 047101 98877 667101 820
Obrat aktív 15,304,013,032,863,08
Obrat neobežného majetku -38,9632,9412,647,7212,11
Obrat obežného majetku 10,994,634,054,574,21
Odpisy 12 12232 98834 65426 29818 696
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 06116 49417 32713 1499 348
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 6 06116 49417 32713 1499 348
Osobné náklady 139 465404 496278 117239 703235 592
Ostatné náklady na finančnú činnosť 207,00271,00299,00231,00217,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00003 8794 0604 4654 545
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -23 13737 22850 60148 841101 091
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -2,500,06030,20420,29220,9194
Podiel EBIT k aktívam -2,430,04170,15970,24080,7725
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -2,430,04250,16510,25370,7725
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -2,500,06610,23780,34161,12
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,230,95010,87810,85050,6553
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,81361,051,141,181,53
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,74860,97311,011,061,41
Pohľadávky z obchodného styku 0,000050 40939 27727 12059 760
Pohotová likvidita II. stupeň 46,532,382,312,132,39
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,2546-30,89-3,057,94-2,55
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -6 9158,4324,92-19,740,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,03170,85370,69020,52570,5509
Pridaná hodnota 113 472425 721316 727281 823359 526
Rentabilita aktív, ROA -2,430,03190,11680,18180,5929
Rentabilita vlastného imania, ROE -2,500,06030,20420,29220,9194
Rýchla likvidita I. stupeň 11,321,231,290,88430,9720
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,02571,550,94950,71910,3909
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,02571,550,94950,71910,3909
Služby 105 110102 99594 39567 87259 469
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 14 532133 099136 512124 021138 981
Spotreba materiálu… 3 7784 3472 0315 4019 544
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 232 683533 063413 153355 096428 539
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 10 3230,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 222 360533 063413 153355 096428 539
Účtovný cash flow -55 3202 27725 619-9 71235 165
Úrokové krytie -4 40620,5521,2060,710,0000
Vlastné imanie 14 08570 34478 10477 15789 614
Všetky záväzky 447,0060 05553 90840 56449 367
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00002 7004 5006 3000,0000
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -2,500,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -35 0405 81922 12330 111107 589
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -35 0405 81922 12330 111107 589
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -35 2594 24015 94722 54382 395
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 24015 94722 54382 39526 219
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -35 2595 27820 77029 376107 364
Zásoby 0,000061,0064,0064,000,0000
Záväzky 447,0060 05553 90840 56449 367
Záväzky z obchodného styku 0,00003 8794 0604 4654 545
Zisk pred zdanením -35 2595 27820 77029 376107 364
Zmena EBIT -6,350,25450,72980,27823,17
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 15 8310,00000,00000,00000,0000