A.X. Agroslavinvest s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 4 035 0763 429 2522 687 8743 210 6981 500 588
Bežná likvidita III. stupeň 6,2611,151,21-3,820,8154
Časové rozlíšenie aktív 0,00002 5542 2622 5085 553
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,000019 000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,00230,0037-0,2831-0,73090,0644
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 10,8228,0324,5340,0427,30
Celkové tržby 8 100659 9721 47319 743323 500
Celkový dlh 3 693 5733 311 1292 582 5813 132 4581 429 240
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 5 259-8 099-7 796-15 783-7 391
Čistá marža, Zisková marža, ROS 1,650,019418,351,310,0743
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 7818 1397 79615 7837 391
Čistý cash flow -358,00343,00-7 9878 3922 121
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 47 505127 989165 269159 71532 487
Čistý zisk 13 38012 83027 03025 89224 031
Čistý zisk v minulom roku 12 83027 03025 89224 03123 317
Cudzie zdroje -341 503-118 123-105 293-78 240-52 348
Daň z príjmov 10 7126 1908 0137 3537 239
Daň z príjmov v minulom roku 6 1908 0137 3537 2396 576
Daň z príjmov z bežnej činnosti 10 7126 1908 0137 3537 239
Dlhodobé pohľadávky 2 376 4302 244 3152 477 3892 984 2191 420 110
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 3 734 118569,2560 832411,4229,39
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 3 683 960559,8512 64684,253,34
Doba obratu aktív 14 728 0271 8978 244 31961 5591 693
Doba obratu pohľadávok 12 408 0871 8107 659 54657 6281 632
Doba obratu zásob 1 494 5531,9760 54621 6145,35
Doba splácania záväzkov 6 384 70255,19411 866-60 73852,59
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 574 62351,7586 526-220,1537,15
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 5 317 19843,5056 9251 31212,80
EBIT v minulom roku 127 989165 269159 71532 48729 893
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 47 505127 989165 269159 71532 487
EBITDA -83 9544 317-28 542-30 56021 531
EBITDA marža -10,360,0065-19,38-1,550,0666
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -83 9544 317-28 542-30 56021 531
Finančná páka 11,8229,0325,5341,0428,67
Finančné účty 7 7818 1397 79615 7837 391
Hrubá marža -10,06-0,0297-42,02-1,870,0956
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -68 989535,00-28 999-33 67120 727
Krátkodobé finančné výpomoci 13 04040,000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 023 0461 029 28019 83321 45826 049
Krátkodobé záväzky 157 43193 56528 210-11 48232 927
Krytie dlhovej služby -3,590,0396-0,2192-0,24161,06
Materiál 38 07859,00145,0079,000,0000
Nákladové úroky 23 413108 969130 226126 4701 217
Nákladové úroky v minulom roku 108 969130 226126 4701 2170,0000
Náklady na predaný tovar 81 605679 55262 00955 957292 570
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 9,00618 79325,0069,00228 538
Neobežný majetok 590 967141 630176 447182 64438 137
Obežný majetok 3 444 1093 285 0682 509 1653 025 5461 456 898
Obrat neobežného majetku 0,00024,660,00070,10428,48
Obrat zásob 0,0002185,600,00600,016968,26
Odpisy 59 63869 63279 63465 81020 306
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 29 81934 81639 81732 90510 153
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 29 81934 81639 81732 90510 153
Osobné náklady 12 3697 7713 65424 38716 147
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 0353 782457,003 111804,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 131 10973 7543 899248,008 015
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 73 01882 462106 66491 70244 337
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,1518-0,3969-0,0590-0,66050,5221
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,04420,0005-5,420,42510,0066
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -9 056-0,0316-2 476-535,070,1353
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -6,59-2,52-16,94-1,511,92
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -1,13-0,2530-0,7431-0,40930,8485
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -3,580,0005-67,120,44080,0066
Pohľadávky z obchodného styku 1 009 3041 012 2944 1234 3942 963
Pohotová likvidita II. stupeň 6,0511,111,06-3,460,7509
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 953,92-344,3813,18-9,32-24,68
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,01530,0031-0,06130,06641,74
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,91540,96560,96080,97560,9525
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 10,8228,0324,5340,0427,30
Pridaná hodnota -81 505-19 580-61 890-36 92030 930
Primárna platobná neschopnosť 0,12990,07290,94570,05642,71
Rýchla likvidita I. stupeň 0,04560,08700,2764-1,370,1423
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -44,00767,00-90,48-102,5066,38
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -44,00767,00-90,48-102,5066,38
Služby 61 24560 75959 24954 04462 216
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 035 0763 429 2522 687 8743 210 6981 500 588
Spotreba materiálu… 20 3510,00002 7351 8441 816
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 13 04040,000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 8 100659 972119,0019 037323 500
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 8 0000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,0000659 79119,0037,00228 500
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 100,00181,00100,0019 00095 000
Účtovný cash flow -358,00343,00-7 9878 3922 121
Úročený dlh 13 04040,000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 2,031,171,271,2626,69
Vlastné imanie 341 503118 123105 29378 24052 348
Všetky záväzky 3 693 5733 311 1292 582 5813 132 4581 429 240
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,000019 000
Výsledok hospodárenia -142 642-65 315-108 176-96 3701 225
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -142 642-65 315-108 176-96 3701 225
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 13 38012 83027 03025 89224 031
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 12 83027 03025 89224 03123 317
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 24 09219 02035 04333 24531 270
Zásoby 36 8523 3344 1474 0863 348
Záväzky 3 693 5733 311 1292 582 5813 132 4581 429 240
Záväzky z obchodného styku 131 10973 7543 899248,008 015
Zisk pred zdanením 24 09219 02035 04333 24531 270
Zmena EBIT 0,37120,77441,034,921,09
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 7 0500,00000,00000,00000,0000