Fortbet Funding s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 50 441 88160 846 78160 845 82871 734 35255 510 624
Bežná likvidita III. stupeň 25,341,090,14831,260,9883
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,0000307 4630,0000
Časové rozlíšenie pasív 19 4180,00000,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 15,38-8,40-4,170,73250,2230
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 6,2111,5912,1415,18-2 450
Celkový dlh 43 428 60056 015 38656 215 77667 299 51255 533 287
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 43 186 14055 992 96256 100 71566 749 84755 517 448
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 226 77214 06573 996232 8743 792
Čistý cash flow 212 707-59 931-158 878229 0822 220
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 427 1602 520 9862 702 7632 742 9562 914 631
Čistý zisk 162 468201 343195 21257 50340 340
Čistý zisk v minulom roku 201 343195 21257 50340 340-32 893
Cudzie zdroje -6 993 863-4 831 395-4 630 052-4 434 84022 663
Daň z príjmov 43 18751 56653 8461 0887 817
Daň z príjmov v minulom roku 51 56653 8461 0887 8172 885
Daň z príjmov z bežnej činnosti 43 18751 56653 8461 0887 817
Dlhodobé pohľadávky 1 650661,001 0517 39123 855 474
Dlhodobý dlh 43 000 0000,000055 713 92254 464 78723 500 000
EBIT v minulom roku 2 520 9862 702 7632 742 9562 914 6312 604 477
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 427 1602 520 9862 702 7632 742 9562 914 631
EBITDA -38 238-10 224-17 126-36 043-18 410
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -38 238-10 224-17 126-36 043-18 410
Finančná páka 7,2112,5913,1416,18-2 449
Finančné účty 226 77214 06573 996232 8743 792
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -38 971-17 975-23 762-36 994-18 881
Krátkodobé finančné výpomoci 412 91256 007 027460 78912 517 93432 021 240
Krátkodobé pohľadávky 11 078 14260 832 0550,000015 649 29431 651 358
Krátkodobé záväzky 13 8337 13538 125312 7319 957
Nákladové úroky 2 221 5052 268 0772 453 7052 684 3652 866 474
Nákladové úroky v minulom roku 2 268 0772 453 7052 684 3652 866 4742 634 485
Náklady na predaný tovar 38 20510 22417 12636 03915 969
Neobežný majetok 39 135 3170,000060 770 78155 537 3300,0000
Obežný majetok 11 306 56460 846 78175 04715 889 55955 510 624
Ostatné náklady na finančnú činnosť 731 7817 7516 636951,00471,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 731 0480,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 9262 2921 4582 3951 521
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 162 468201 343195 21257 50340 340
Pohotová likvidita II. stupeň 25,341,090,14831,260,9883
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -32,8880,6229,14-19,3610,21
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,00820,92050,00760,17450,5768
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,86100,92060,92390,93821,00
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 6,2111,5912,1415,18-2 450
Pridaná hodnota -38 205-10 224-17 126-36 039-15 969
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,02320,04170,04220,0130-1,78
Rýchla likvidita I. stupeň 0,50830,00030,14830,01820,0001
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1 136-5 479-3 282-1 867-3 016
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1 136-5 479-3 282-1 867-3 016
Služby 38 20510 22417 12636 03115 969
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 50 441 88160 846 78160 845 82871 734 35255 510 624
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,00008,000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 43 412 91256 007 02756 174 71166 982 72155 521 240
Účtovný cash flow 212 707-59 931-158 878229 0822 220
Úročený dlh 43 412 91256 007 02756 174 71166 982 72155 521 240
Úrokové krytie 1,091,111,101,021,02
Vlastné imanie 6 993 8634 831 3954 630 0524 434 840-22 663
Všetky záväzky 43 428 60056 015 38656 215 77667 299 51255 533 287
Vydané dlhopisy 43 000 0000,000055 713 92254 464 78723 500 000
Výsledok hospodárenia -38 238-10 224-17 126-36 043-18 410
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -38 238-10 224-17 126-36 043-18 410
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 162 468201 343195 21257 50340 340
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 201 343195 21257 50340 340-32 893
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 205 655252 909249 05858 59148 157
Záväzky 43 428 60056 015 38656 215 77667 299 51255 533 287
Záväzky z obchodného styku 13 7933 4231 458309 1702 140
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 11 8671 1310,0000306 775619,00
Zisk pred zdanením 205 655252 909249 05858 59148 157
Zmena EBIT 0,96280,93270,98530,94111,12
Účtovné závierky