MS Experts s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201820152014
Aktíva 4 9995 5245 524
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,00000,0000-1,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 999-5 524-5 524
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 9995 5245 524
Čistý cash flow 4 9990,00005 524
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1,00000,00000,0000
Čistý zisk -1,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 0,00000,0000224,00
Cudzie zdroje -4 999-5 524-5 524
EBIT v minulom roku 0,00000,0000224,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1,00000,00000,0000
Finančná páka 1,00001,00001,0000
Finančné účty 4 9995 5245 524
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-1,0000-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00001,00001,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1,00000,00000,0000
Obežný majetok 4 9995 5245 524
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,00000,0000-1,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 9995 5245 524
Účtovný cash flow 4 9990,00005 524
Vlastné imanie 4 9995 5245 524
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,00000,0000224,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -1,00000,00000,0000