BioMedica s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 18,0018,002 0664 36023 770
Bežná likvidita III. stupeň 0,00320,00371,910,61120,7876
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000019,00
Časové rozlíšenie pasív 7,006,000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0000-0,4250-0,37330,7378-0,1091
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0000-0,4239-1,390,2098-0,0112
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,00-1,00-1,51-3,56-9,76
Celkové tržby 0,00000,000069,004 702385 465
Celkový dlh 5 5524 8316 0796 06526 482
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,00000,0000-2 048-3 546-2 288
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,0000-33,450,21420,0020
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,00000,00002 0483 5462 288
Čistý cash flow 0,0000-2 048-1 4981 258-296,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -644,00-653,00-1 1831 9671 713
Čistý zisk -722,00-806,00-2 3081 007753,00
Čistý zisk v minulom roku -806,00-2 3081 007753,00-734,00
Cudzie zdroje 5 5414 8194 0131 7052 712
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,00000,000017,54
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,00000,000017,33
Doba obratu aktív 0,00000,00000,00000,000022,54
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,00000,000017,54
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000033,58
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,00000,000025,05
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,00000,000014,62
EBIT v minulom roku -653,00-1 1831 9671 713226,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -644,00-653,00-1 1831 9671 713
EBITDA -560,00-570,00291,00476,005 344
EBITDA marža 0,00000,00004,220,10120,0139
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -560,00-570,00291,00476,005 344
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-0,71220,48810,5604
Finančná páka -0,0032-0,0037-0,5148-2,56-8,76
Finančné účty 0,00000,00002 0483 5462 288
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 307,83267,721,940,39110,1141
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -307,83-267,72-1,94-0,3911-0,1141
Hrubá marža 0,00000,0000-5,32-0,08060,1417
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -644,00-654,00207,009 6125 439
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 308,44268,390,52231,381,11
Krátkodobé pohľadávky 18,0018,0018,00119,0018 496
Krátkodobé záväzky 5 5524 8311 0795 99626 414
Krytie dlhovej služby -7,18-3,731,760,00000,0000
Nákladové úroky 78,00153,00165,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 153,00165,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 560,00565,00367,00379,00330 289
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,0000287 116
Neobežný majetok 0,00000,00000,0000695,002 967
Obežný majetok 18,0018,002 0663 66520 784
Obrat aktív 0,00000,00000,00000,000016,19
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00000,0000129,73
Obrat obežného majetku 0,00000,00000,00000,000018,52
Odpisy 0,00000,00001 3901 5263 180
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,0000695,00763,001 590
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,0000695,00763,001 590
Osobné náklady 0,00000,00000,00000,000049 972
Ostatné náklady na finančnú činnosť 84,0084,0084,0084,00451,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,000036,0036,0036,0011 498
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -722,00-806,00-918,002 5333 933
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,13030,16730,5751-0,5906-0,2777
Podiel EBIT k aktívam -35,78-36,28-0,57260,45110,0721
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -58,55-54,42-0,57260,45110,0721
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,11620,1355-1,20-1,20-0,6479
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,00000,00000,99130,81330,0963
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,00000,00000,00000,9148
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00000,0000-21,710,2675-0,0008
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,00000,00001,09
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,0000-0,2640-0,24841,03
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,0000101,0018 275
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00320,00371,910,61120,7876
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0000-2,35-2,681,36-9,16
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000-13,39-9,080,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 308,44268,392,941,391,11
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,00-1,00-1,51-3,56-9,76
Pridaná hodnota -560,00-565,00-367,00-379,0054 624
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00000,00000,35640,6292
Rentabilita aktív, ROA -40,11-44,78-1,120,23100,0317
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,13030,16730,5751-0,5906-0,2777
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00000,00001,900,59140,0866
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -9,91-8,4820,8912,744,96
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -9,91-8,4820,8912,744,96
Služby 560,00565,00360,00379,0039 094
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 18,0018,002 0664 36023 770
Spotreba materiálu… 0,00000,00007,000,00004 079
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00004 610385 186
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00004 610273,00
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,0000381 191
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,00000,00003 722
Účtovný cash flow 0,0000-2 048-1 4981 258-296,00
Úrokové krytie -8,26-4,27-7,170,00000,0000
Vlastné imanie -5 541-4 819-4 013-1 705-2 712
Všetky záväzky 5 5524 8316 0796 06526 482
Výsledok hospodárenia -560,00-570,00-1 0992 0512 164
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -560,00-570,00-1 0992 0512 164
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -722,00-806,00-2 3081 007753,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -806,00-2 3081 007753,00-734,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -722,00-806,00-1 3481 9671 713
Záväzky 5 5524 8316 0796 06526 482
Záväzky z obchodného styku 0,000036,0036,0036,0011 498
Zisk pred zdanením -722,00-806,00-1 3481 9671 713
Zmena EBIT 0,98620,5520-0,60141,157,58
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00001 509273,00