MEDIPARK Consulting Services s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 103 40656 03454 01850 01841 650
Bežná likvidita III. stupeň 2,93116,7440,92104,205,17
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,17-1,33-1,33-1,24-1,24
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,580,000064,310,00005,49
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,200,38070,33100,33650,2401
Celkové tržby 52 9500,00004 0004 92036 650
Celkový dlh 56 45015 45013 43412 5948 063
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -54 604-53 538-53 538-46 089-41 170
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,12030,00000,79000,77990,7931
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 55 08454 01854 01846 56941 650
Čistý cash flow 55 08454 01854 01846 56941 650
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 8 0660,00004 0004 91936 650
Čistý zisk 6 3720,00003 1603 83729 067
Čistý zisk v minulom roku 0,00003 1603 83729 067-480,00
Cudzie zdroje -46 956-40 584-40 584-37 424-33 587
Daň z príjmov 1 6930,0000840,001 0827 583
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000840,001 0827 583480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 6930,0000840,001 0827 583
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 333,100,00000,0000255,870,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 330,880,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 712,810,00004 9293 711414,80
Doba obratu pohľadávok 333,100,00000,0000255,870,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 239,890,000076,650,000075,52
EBIT v minulom roku 0,00004 0004 91936 6500,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 8 0660,00004 0004 91936 650
EBITDA 18 1500,00004 0004 91936 650
EBITDA marža 0,34280,00001,00000,99981,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 18 1500,00004 0004 91936 650
Finančná páka 2,201,381,331,341,24
Finančné účty 55 08454 01854 01846 56941 650
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4541-0,7243-0,7513-0,7482-0,8064
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,45410,72430,75130,74820,8064
Hrubá marža 0,34280,00001,00000,99981,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 8 0660,00004 0004 91936 650
Krátkodobé finančné výpomoci 480,00480,00480,00480,00480,00
Krátkodobé pohľadávky 48 3222 0160,00003 4490,0000
Krátkodobé záväzky 34 8000,0000840,000,00007 583
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 34 8000,00000,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 18 1500,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 1,00000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 34 8000,00000,00001,00000,0000
Obežný majetok 103 40656 03454 01850 01841 650
Obrat aktív 0,51210,00000,07400,09840,8800
Obrat obežného majetku 0,51210,00000,07400,09840,8800
Ostatné náklady na finančnú činnosť 10 0840,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 6 3720,00003 1603 83729 067
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,13430,00000,07700,10120,8532
Podiel EBIT k aktívam 0,07800,00000,07400,09830,8800
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,07800,00000,07400,09830,8800
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,11760,00000,07520,09831,08
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,53270,96401,00000,93101,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,040,000013,509,471,14
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,040,000013,509,471,14
Pohľadávky z obchodného styku 48 0000,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 2,93116,7440,92104,205,17
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,8524-0,7513-0,7513-0,8036-0,8064
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 55 0840,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,54590,27570,24870,25180,1936
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,200,38070,33100,33650,2401
Pridaná hodnota 18 1500,00004 0004 91936 650
Primárna platobná neschopnosť 0,72500,00000,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,06160,00000,05850,07670,6979
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,13570,00000,07790,10250,8654
Rýchla likvidita I. stupeň 1,56112,5440,9297,025,17
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,110,00003,362,560,2200
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,110,00003,362,560,2200
Služby 34 8000,00000,00001,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 103 40656 03454 01850 01841 650
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 480,00480,00480,00480,00480,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 52 9500,00004 0004 92036 650
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 52 9500,00004 0004 92036 650
Účtovný cash flow 55 08454 01854 01846 56941 650
Úročený dlh 480,00480,00480,00480,00480,00
Úrokové krytie 8 0660,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 46 95640 58440 58437 42433 587
Všetky záväzky 56 45015 45013 43412 5948 063
Výsledok hospodárenia 18 1500,00004 0004 91936 650
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 18 1500,00004 0004 91936 650
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 3720,00003 1603 83729 067
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,00003 1603 83729 067-480,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8 0650,00004 0004 91936 650
Záväzky 56 45015 45013 43412 5948 063
Záväzky z obchodného styku 34 8000,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 8 0650,00004 0004 91936 650
Zmena EBIT 0,00000,00000,81320,13420,0000