V M CARGO, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 40 3710,000030 32136 603111 745
Bežná likvidita III. stupeň 0,29150,00000,08090,16190,8202
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,05750,00000,1882-0,5478-0,8486
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -12,720,0000-9,415,896,27
Celkové tržby 2 6170,00000,00000,0000140 989
Celkový dlh 43 8170,000033 92831 28796 364
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -198,000,0000-679,00-2 912-13 052
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 198,000,0000679,002 91213 052
Čistý cash flow 198,000,0000679,002 91213 052
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -155,000,0000-7 963-12 47913 965
Čistý zisk -155,000,0000-8 923-13 43910 829
Čistý zisk v minulom roku 0,00000,0000-13 4393 374-448,00
Cudzie zdroje 3 4460,00003 607-5 316-15 381
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,003 136
Daň z príjmov v minulom roku 0,00000,0000960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,003 136
Dlhodobé pohľadávky 24,000,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 856,100,00000,00000,0000170,84
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 476,160,00000,00000,0000170,84
Doba obratu aktív 8 2640,00000,00000,0000289,31
Doba obratu pohľadávok 861,020,00000,00000,0000170,84
Doba obratu zásob 1 7180,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 8 9700,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 8 9700,00000,00000,0000249,49
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 6 4510,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 0,00000,0000-12 4794 334-448,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -155,000,0000-7 963-12 47913 965
EBITDA -989,000,0000-3 246-2 11318 129
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -989,000,0000-3 246-2 11318 129
Finančná páka -11,720,0000-8,416,897,27
Finančné účty 198,000,0000679,002 91213 052
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 679,000,0000-3 999-2 67617 109
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,090,00001,120,85480,8624
Krátkodobé pohľadávky 4 1820,00002 0672 15265 985
Krátkodobé záväzky 43 8170,000033 92831 28796 364
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,000031 31531 17683 043
Náklady na predaný tovar 2 6810,00003 0732 002122 830
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 7830,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 27 5750,000027 57531 53932 708
Obežný majetok 12 7960,00002 7465 06479 037
Obrat aktív 0,04420,00000,00000,00001,26
Obrat neobežného majetku 0,06470,00000,00000,00004,31
Obrat obežného majetku 0,13930,00000,00000,00001,78
Odpisy 0,00000,00003 9649 8033 145
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00003 9649 8033 145
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,0000753,00563,001 020
Ostatné záväzky z obchodného styku 31 5150,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -155,000,0000-4 959-3 63613 974
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,04500,00002,47-2,530,7041
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,04500,00002,21-2,350,9079
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -0,50360,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,0000-0,7752-0,20425,77
Pohľadávky z obchodného styku 2 3260,0000186,00186,0065 985
Pohotová likvidita II. stupeň 0,10000,00000,08090,16190,8202
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 17,400,00005,31-1,83-1,18
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,090,00001,120,85480,8624
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -12,720,0000-9,415,896,27
Pridaná hodnota -898,000,0000-3 073-2 00218 151
Primárna platobná neschopnosť 13,550,0000168,36167,611,26
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,04500,00002,47-2,530,7041
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -44,300,0000-10,45-14,815,32
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -44,300,0000-10,45-14,815,32
Služby 795,000,00001 2961 45984 498
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 40 3710,000030 32136 603111 745
Spotreba materiálu… 103,000,00001 777543,0038 332
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 6170,00000,00000,0000140 981
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 834,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 1 7830,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,00000,0000140 981
Účtovný cash flow 198,000,0000679,002 91213 052
Vlastné imanie -3 4460,0000-3 6075 31615 381
Všetky záväzky 43 8170,000033 92831 28796 364
Výsledok hospodárenia -155,000,0000-7 210-11 91614 984
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -155,000,0000-7 210-11 91614 984
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -155,000,0000-8 923-13 43910 829
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,00000,0000-13 4393 374-448,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -155,000,0000-7 963-12 47913 965
Zásoby 8 3920,00000,00000,00000,0000
Záväzky 43 8170,000033 92831 28796 364
Záväzky z obchodného styku 31 5150,000031 31531 17683 043
Zisk pred zdanením -155,000,0000-7 963-12 47913 965
Zmena EBIT 0,00000,00000,6381-2,88-31,17