Pilulka.sk, a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 633 282754 816270 231533 032440 174
Bankové úvery 0,000050 738197 48268 67294 497
Bežná likvidita III. stupeň 0,72470,53550,37520,70610,6289
Bežné bankové úvery 0,000050 738197 48268 67294 497
Časové rozlíšenie aktív 52 08315 17616 177286,00204,00
Časové rozlíšenie pasív 565,000,00000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 14,87-2,21-1,60-3,59-2,95
Celkové tržby 9 750 4706 893 1343 300 1333 668 6103 040 831
Celkový dlh 1 529 8621 378 390719 937738 965666 403
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -127 198-27 320215 85982 899118 433
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 127 19878 0581 66848 61832 064
Čistý cash flow 49 14076 390-46 95016 554-25 279
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -287 037-604 632-93 505690,00-123 412
Čistý zisk -233 528-609 111-104 862-9 471-133 594
Čistý zisk v minulom roku -609 111-104 862-9 471-100 947-27 731
Cudzie zdroje -102 855623 574449 706205 933226 229
Daň z príjmov -54 0960,00002 8802 8800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00002 8802 8800,00002 880
Daň z príjmov z bežnej činnosti -54 0960,00002 8802 8800,0000
Dlhodobé pohľadávky 147 7030,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 9,948,814,7820,4815,61
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 9,918,814,7820,4815,61
Doba obratu aktív 61,1640,1830,5353,1752,88
Doba obratu pohľadávok 15,478,814,7820,4815,61
Doba obratu zásob 30,8330,0627,7131,5734,97
Doba splácania záväzkov 71,5983,6066,0672,6870,92
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 56,5770,0654,6659,2559,78
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 65,9977,8762,0769,7362,73
EBIT v minulom roku -604 632-93 505690,00-90 765-16 435
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -287 037-604 632-93 505690,00-123 412
EBITDA -182 971-584 260-51 27843 318-83 220
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -182 971-584 260-51 27843 318-83 220
Finančná páka 15,88-1,21-0,6009-2,59-1,95
Finančné účty 127 19878 0581 66848 61832 064
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,06300,82611,660,38630,5140
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,0630-0,8261-1,66-0,3863-0,5140
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -188 514-579 315-64 34124 338-100 914
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,92491,741,791,111,13
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,000020 04562 84556 000
Krátkodobé pohľadávky 265 424165 48142 296205 337129 940
Krátkodobé záväzky 1 510 6461 316 078483 858594 023497 578
Krytie dlhovej služby -158,83-130,44-6,055,95-8,17
Nákladové úroky 587,004 4798 4777 28110 182
Nákladové úroky v minulom roku 4 4798 4777 28110 1828 416
Náklady na predaný tovar 9 257 3686 886 0003 070 4743 430 3602 889 744
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 7 701 9165 746 0792 673 2722 983 1952 560 811
Neobežný majetok 390 39122 8827 10520 76232 586
Obežný majetok 1 190 808716 758246 949511 984407 384
Obrat aktív 5,979,0811,966,866,90
Obrat neobežného majetku 24,97299,64454,76176,2493,23
Obrat obežného majetku 8,199,5713,087,157,46
Obrat zásob 11,8412,1413,1711,5610,44
Odpisy 98 53414 34420 81423 64822 498
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 49 2677 17210 40711 82411 249
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 49 2677 17210 40711 82411 249
Osobné náklady 711 810541 107242 427191 633199 854
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 54313 55523 26318 98017 694
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 275 8021 225 950454 569569 936440 123
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -134 994-594 767-84 04814 177-111 096
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -2,271,060,45160,12731,76
Podiel EBIT k aktívam -0,1757-0,8010-0,34600,0013-0,2804
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,1758-0,8010-0,34600,0013-0,2804
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -2,351,080,4377-0,01132,15
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,45-18,281,510,83781,35
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,6888-0,05470,66241,190,7418
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,6050-0,05330,61001,060,6668
Pohľadávky z obchodného styku 264 740165 48142 296205 337129 940
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,098,16-9,5812,44-8,95
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 83,7117,06-5,542,27-2,48
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,00000,06720,80500,24670,3419
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,93671,832,661,391,51
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 14,87-2,21-1,60-3,59-2,95
Pridaná hodnota 490 264-29 596160 582228 734148 260
Primárna platobná neschopnosť 5,267,4110,752,783,39
Rentabilita aktív, ROA -0,1430-0,8070-0,3880-0,0178-0,3035
Rentabilita vlastného imania, ROE -2,270,97680,23320,04600,5905
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -8,36-2,36-14,0417,06-8,01
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -8,36-2,36-14,0417,06-8,01
Služby 1 448 9911 060 158347 352416 248300 320
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 633 282754 816270 231533 032440 174
Spotreba materiálu… 106 46179 76349 85030 91728 613
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000050 738217 527131 517150 497
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 9 747 6326 865 6543 236 1563 659 0943 038 004
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00009 2505 1000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 9 106 0736 586 0373 194 5623 646 1383 017 571
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 641 559270 36736 49412 95620 433
Účtovný cash flow 49 14076 390-46 95016 554-25 279
Úročený dlh 0,000050 738217 527131 517150 497
Úrokové krytie -488,99-134,99-11,030,0948-12,12
Vlastné imanie 102 855-623 574-449 706-205 933-226 229
Všetky záväzky 1 529 8621 378 390719 937738 965666 403
Výnosy budúcich období krátkodobé 565,000,00000,00000,00000,0000
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -2,270,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -281 505-591 038-70 24219 670-105 718
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -281 505-591 038-70 24219 670-105 718
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -233 528-609 111-104 862-9 471-133 594
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -609 111-104 862-9 471-100 947-27 731
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -287 624-609 111-101 982-6 591-133 594
Zásoby 650 483473 219202 985258 029245 380
Záväzky 1 529 8621 378 390719 937738 965666 403
Záväzky z obchodného styku 1 392 4701 225 950454 569569 936440 123
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 28 6860,00000,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 87 9820,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -287 624-609 111-101 982-6 591-133 594
Zmena EBIT 0,47476,47-135,51-0,00767,51
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00001 6843 2500,00000,0000