Slov - gaming group, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 7 61130 02354 24463 5270,0000
Bankové úvery 0,00002,000,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 0,00002,000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,000038,000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,07-1,38-1,96-2,580,0000
Celkové tržby 0,00002 5005 91410 1380,0000
Celkový dlh 116 036108 448110 747103 8230,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 4 344-4 759-9 338-15 2060,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0000-8,77-2,74-2,010,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 6564 7619 33815 2060,0000
Čistý cash flow -3 105-4 577-5 868-1 5280,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -29 301-20 015-14 539-19 3960,0000
Čistý zisk -30 000-21 922-16 207-20 3560,0000
Čistý zisk v minulom roku -21 922-16 207-20 356-12 5220,0000
Cudzie zdroje 108 42578 42556 50340 2960,0000
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,0000151,260,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,0000146,000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 0,00004 3835 9406 9570,0000
Doba obratu pohľadávok 0,0000151,260,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,000015 83312 12811 3700,0000
EBIT v minulom roku -20 015-14 539-19 396-11 5620,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -29 301-20 015-14 539-19 3960,0000
EBITDA 9 57821 56924 82421 5240,0000
EBITDA marža 0,00008,634,202,120,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 9 57821 56924 82421 5240,0000
Finančná páka -0,0702-0,3828-0,9600-1,580,0000
Finančné účty 1 6564 7619 33815 2060,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 14,252,611,040,63430,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -14,25-2,61-1,04-0,63430,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 9 30521 42124 63332 2390,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 14,453,612,041,630,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 6 0000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 0701 0360,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 110 007108 446110 747103 8230,0000
Krytie dlhovej služby 13,7022,7835,060,00000,0000
Nákladové úroky 699,00947,00708,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 947,00708,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 2 4261 524565,002 8600,0000
Neobežný majetok 1 67520 97841 69645 1110,0000
Obežný majetok 5 9369 00712 54818 4160,0000
Odpisy 38 60641 43639 17239 8020,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 19 30320 71819 58619 9010,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 19 30320 71819 58619 9010,0000
Osobné náklady 7 1840,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 275,00148,00191,00285,000,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 2,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 48,0042,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 8 60619 51422 96519 4460,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,29290,27950,28680,50520,0000
Podiel EBIT k aktívam -3,85-0,6667-0,2680-0,30530,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -3,85-0,6667-0,2680-0,30530,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -2,960,00000,00000,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,0000-1,83-0,9922-0,15070,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,0000-1,83-1,76-0,45840,0000
Pohľadávky z obchodného styku 1 000,001 000,000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -34,92-17,13-9,63-26,370,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -4,44-4,83-8,290,00000,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,78830,00010,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 15,253,612,041,630,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,07-1,38-1,96-2,580,0000
Pridaná hodnota -2 426976,002 768473,000,0000
Rentabilita aktív, ROA -3,94-0,7302-0,2988-0,32040,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,27670,27950,28680,50520,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 12,115,034,464,820,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 12,115,034,464,820,0000
Služby 960,000,00000,0000735,000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 61130 02354 24463 5270,0000
Spotreba materiálu… 1 4661 524565,002 1250,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 6 0002,000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00002 5003 3338 8330,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00005 5000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00002 5003 3333 3330,0000
Účtovný cash flow -3 105-4 577-5 868-1 5280,0000
Úročený dlh 6 0002,000,00000,00000,0000
Úrokové krytie -41,92-21,14-20,540,00000,0000
Vlastné imanie -108 425-78 425-56 503-40 2960,0000
Všetky záväzky 116 036108 448110 747103 8230,0000
Výsledok hospodárenia -29 028-19 867-14 348-19 1110,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -29 028-19 867-14 348-19 1110,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -30 000-21 922-16 207-20 3560,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -21 922-16 207-20 356-12 5220,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -30 000-20 962-15 247-19 3960,0000
Zásoby 3 2103 2103 2103 2100,0000
Záväzky 116 036108 448110 747103 8230,0000
Záväzky z obchodného styku 48,0042,000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -30 000-20 962-15 247-19 3960,0000
Zmena EBIT 1,461,380,74961,680,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00006 3330,0000