SWAN, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 166 230 927162 470 32174 256 60992 127 77780 471 604
Aktivácia 2 154 712501 184208 025397 6930,0000
Bankové úvery 109 974 164106 581 28621 241 22023 094 4168 903 127
Bežná likvidita III. stupeň 0,35890,25550,96851,150,9726
Bežné bankové úvery 28 468 50116 921 6927 564 0458 796 0154 304 310
Časové rozlíšenie aktív 2 451 1621 023 7121 571 2301 404 632859 765
Časové rozlíšenie pasív 568 3872 383 862121 106150 874958 979
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,023,410,63890,74040,3380
Celkové tržby 90 606 14855 764 52948 775 32048 430 9014 440 586
Celkový dlh 132 656 363123 791 06328 901 74039 130 12120 085 606
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 109 587 646105 120 28620 800 39423 394 8929 724 346
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 386 5181 461 000440 826296 09380 210
Čistý cash flow -1 074 4821 020 174144 733215 88355 210
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 7 267 662-5 441 107-6 473 362-5 935 666-835 708
Čistý zisk 975 797-8 204 644-7 613 018-6 581 237-600 481
Čistý zisk v minulom roku -8 204 644-7 613 018-6 581 237-600 4810,0000
Cudzie zdroje -33 006 177-36 295 396-45 233 763-52 846 782-59 427 019
Daň z príjmov 3 556 245321 336241 905-86 697-271 652
Daň z príjmov v minulom roku 321 336241 905-86 697-271 6520,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 556 245321 336241 905-86 697-271 652
Dlhodobé bankové úvery 81 505 66389 659 59413 677 17514 298 4014 598 817
Dlhodobé pohľadávky 0,0000615 188304 288407 821298 216
Dlhodobý dlh 81 505 66389 659 59413 677 17514 298 4014 598 817
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 53,4339,8983,59169,781 167
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 38,2925,0233,6425,68585,06
Doba obratu aktív 690,591 092567,85704,418 454
Doba obratu pohľadávok 53,4344,0385,91172,891 199
Doba obratu zásob 289,44524,49687,843 99417 919
Doba splácania záväzkov 14 70420 4465 62318 73671 945
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 64,67101,9349,70106,31879,19
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 12 8059 6854 44212 62956 020
EBIT v minulom roku -5 441 107-6 473 362-5 935 666-835 7080,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 7 267 662-5 441 107-6 473 362-5 935 666-835 708
EBITDA 48 012 46422 555 36021 236 05817 674 002123 780
EBITDA marža 0,52990,40450,43540,36490,0279
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 48 012 46422 555 36021 236 05817 674 002123 780
Efektívna daňová sadzba 0,7847-0,0408-0,03280,01300,3115
Finančná páka 5,044,481,641,741,35
Finančné účty 386 5181 461 000440 826296 09380 210
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,1986-0,2234-0,6092-0,5736-0,7385
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,19860,22340,60920,57360,7385
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 48 038 88822 797 97422 252 12817 663 5821 922 343
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,0000596 569901 429
Krátkodobé pohľadávky 12 861 8465 934 66510 930 56822 204 45311 110 570
Krátkodobé záväzky 15 565 75715 162 9106 499 29113 903 3788 368 713
Krytie dlhovej služby 14,534,7320,8420,010,1244
Materiál 68 94382 532108 952139 921144 018
Nákladové úroky 2 735 6202 442 201897 751732 26836 425
Nákladové úroky v minulom roku 2 442 201897 751732 26836 4250,0000
Náklady na predaný tovar 43 870 93738 421 96131 916 60133 134 3193 048 694
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 386 388270 692421 871270 84842 457
Neobežný majetok 150 225 001153 046 78360 214 68264 851 16066 038 541
Obežný majetok 13 554 7648 399 82612 470 69725 871 98513 573 298
Obrat aktív 0,52850,33420,64280,51820,0432
Obrat neobežného majetku 0,58480,35480,79270,73610,0526
Obrat obežného majetku 6,486,463,831,850,2560
Obrat zásob 1,260,69590,53060,09140,0204
Odpisy 40 412 95228 395 25227 656 64624 066 4781 111 280
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 20 206 47614 197 62613 828 32312 033 239555 640
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 20 206 47614 197 62613 828 32312 033 239555 640
Osobné náklady 14 665 3986 859 7747 566 9188 331 103764 615
Ostatné náklady na finančnú činnosť 228 326753 956103 09287 7218 743
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 30,000,00000,00001,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 9 840 1206 211 1513 732 3187 817 6955 558 192
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 41 388 74920 190 60820 043 62817 485 241510 799
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,33390,43210,47850,57051,80
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 113,6958,6537,4853,9210,02
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,002,312,091,750,5567
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,79760,45030,44900,45070,2269
Pohľadávky z obchodného styku 9 215 5603 722 0684 399 6033 359 1755 568 997
Pohotová likvidita II. stupeň 0,35200,24430,91251,020,8292
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 30,72-35,58-312,53-244,79-1 076
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,39280,41770,16120,29481,52
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,66160,65600,28610,25720,1218
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,79800,76190,38920,42470,2496
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,023,410,63890,74040,3380
Pridaná hodnota 43 927 94215 875 97215 813 63014 602 910425 624
Primárna platobná neschopnosť 1,471,931,172,791,17
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,765,491,362,21162,27
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,765,491,362,21162,27
Služby 43 101 35536 818 35029 975 28931 154 0892 825 106
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 166 230 927162 470 32174 256 60992 127 77780 471 604
Spotreba materiálu… 2 537 9061 834 1031 727 4662 107 075181 131
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 109 974 164106 581 28621 241 22023 690 9859 804 556
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 2 154 7120,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 87 985 62254 796 21848 289 81247 775 8794 377 971
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 127 360498 285559 58138 650903 653
Tržby z predaja tovaru 516 615300 460489 468312 63051 066
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 87 341 64753 997 47347 240 76347 424 5993 423 252
Účtovný cash flow -1 074 4821 020 174144 733215 88355 210
Úročený dlh 109 974 164106 581 28621 241 22023 690 9859 804 556
Úrokové krytie 2,66-2,23-7,21-8,11-22,94
Vlastné imanie 33 006 17736 295 39645 233 76352 846 78259 427 019
Všetky záväzky 132 656 363123 791 06328 901 74039 130 12120 085 606
Výnosy budúcich období dlhodobé 18 90020 80022 70024 60026 500
Výnosy budúcich období krátkodobé 549 4872 307 78298 406126 274932 479
Výsledok hospodárenia 7 551 625-5 638 924-6 361 747-6 411 632-841 339
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7 551 625-5 638 924-6 361 747-6 411 632-841 339
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 975 797-8 204 644-7 613 018-6 581 237-600 481
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -8 204 644-7 613 018-6 581 237-600 4810,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 532 042-7 883 308-7 371 113-6 667 934-872 133
Zásoby 306 400388 973795 0152 963 6182 084 302
Záväzky 132 656 363123 791 06328 901 74039 130 12120 085 606
Záväzky z obchodného styku 13 555 4837 182 8305 134 4179 371 3796 516 247
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 614 363971 679811 513623 2580,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 3 101 0000,0000590 586930 426958 055
Zisk pred zdanením 4 532 042-7 883 308-7 371 113-6 667 934-872 133
Zmena EBIT -1,340,84051,097,100,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 175 247297 317500 74057 806757 492