Penta Investments, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2018
Aktíva 33 962 381
Bankové úvery 12 767
Bežná likvidita III. stupeň 4,68
Bežné bankové úvery 12 767
Časové rozlíšenie aktív 27 378 958
Časové rozlíšenie pasív 46 125
Celkové tržby 41 675 704
Celkový dlh 10 160 205
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -808 955
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,5524
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 821 722
Čistý cash flow 821 722
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 29 388 631
Čistý zisk 23 022 793
Cudzie zdroje -23 756 051
Daň z príjmov 6 242 112
Daň z príjmov z bežnej činnosti 6 242 112
Dlhodobé pohľadávky 534 152
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 42,56
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 11,05
Doba obratu aktív 299,06
Doba obratu pohľadávok 47,26
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 61,62
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 29 388 631
EBITDA 29 980 866
EBITDA marža 0,7194
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 29 980 866
Finančná páka 1,43
Finančné účty 821 722
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6995
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,6995
Hrubá marža 0,9144
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 30 060 800
Krátkodobé pohľadávky 4 832 723
Krátkodobé záväzky 6 997 621
Krytie dlhovej služby 176,51
Nákladové úroky 123 726
Náklady na predaný tovar 3 343 419
Neobežný majetok 394 826
Obežný majetok 6 188 597
Obrat aktív 1,22
Obrat neobežného majetku 104,98
Obrat obežného majetku 6,70
Odpisy 741 738
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 370 869
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 370 869
Osobné náklady 8 652 669
Ostatné náklady na finančnú činnosť 7 204
Ostatné záväzky z obchodného styku 65 225
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 23 764 531
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,9686
Podiel EBIT k aktívam 0,8653
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,8665
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,09
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,40
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 4,06
Pohľadávky z obchodného styku 1 254 390
Pohotová likvidita II. stupeň 4,68
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -28,91
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 6,64
Pridaná hodnota 38 107 168
Primárna platobná neschopnosť 1,33
Rentabilita aktív, ROA 0,6779
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,9691
Služby 3 266 439
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 33 962 381
Spotreba materiálu… 76 980
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 12 767
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 41 494 156
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 43 569
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 41 450 587
Účtovný cash flow 821 722
Úročený dlh 12 767
Úrokové krytie 237,53
Vlastné imanie 23 756 051
Všetky záväzky 10 160 205
Výnosy budúcich období krátkodobé 46 125
Výsledok hospodárenia 29 273 103
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 29 273 103
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 23 022 793
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 29 264 905
Záväzky 10 160 205
Záväzky z obchodného styku 1 673 731
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 1 608 506
Zisk pred zdanením 29 264 905
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 9 594