ZOCHOVA 3, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 606 598590 874626 904616 886668 468
Bankové úvery 0,000063 812128 174192 345255 828
Časové rozlíšenie pasív 35 70035 70035 70023 20035 700
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,27450,55510,3645-0,30570,4233
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,3112,86-10,05-4,80-3,51
Celkové tržby 142 800142 800124 254149 245151 755
Celkový dlh 463 328515 124656 547749 879885 058
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -100 413-7 07835 053123 041138 780
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,47280,73800,73120,64390,5955
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 100 41370 89093 12169 304117 048
Čistý cash flow 29 523-22 23123 817-47 744106 800
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 94 282116 31997 081105 00598 708
Čistý zisk 67 519105 39390 84996 09890 373
Čistý zisk v minulom roku 105 39390 84996 09890 373-305 911
Cudzie zdroje -107 570-40 05065 343156 193252 290
Daň z príjmov 17 9547 8351 1941 901961,00
Daň z príjmov v minulom roku 7 8351 1941 901961,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 17 9547 8351 1941 901961,00
Dlhodobé bankové úvery 0,000063 812128 174192 345255 828
Dlhodobý dlh 0,000063 812128 174192 345255 828
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 9,469,4611,469,056,76
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 9,469,4611,469,056,76
Doba obratu aktív 1 5501 5101 9421 5091 925
Doba obratu pohľadávok 9,469,4611,469,056,76
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 0931 0621 5271 2761 709
EBIT v minulom roku 116 31997 081105 00598 708-304 912
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 94 282116 31997 081105 00598 708
EBITDA 122 234144 211124 931121 330101 292
EBITDA marža 0,85601,011,010,81300,6675
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 122 234144 211124 931121 330101 292
Finančná páka 5,6414,75-9,59-3,95-2,65
Finančné účty 100 41370 89093 12169 304117 048
Hrubá marža 0,75950,91320,84250,75910,6702
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 121 880143 917124 679121 101148 703
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,70500,70340,78590,84590,8879
Krátkodobé pohľadávky 3 7003 7003 7003 7002 346
Krátkodobé záväzky 427 628415 612492 672521 833593 530
Krytie dlhovej služby 2,753,723,074,022,35
Nákladové úroky 8 8093 0915 0387 0067 374
Nákladové úroky v minulom roku 3 0915 0387 0067 37439,00
Náklady na predaný tovar 34 34112 38813 12235 95625 044
Neobežný majetok 502 485516 284530 083543 882549 074
Obežný majetok 104 11374 59096 82173 004119 394
Obrat obežného majetku 1,371,911,222,041,06
Odpisy 27 59827 59827 59816 1000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 13 79913 79913 7998 0500,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 13 79913 79913 7998 0500,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 354,00294,00252,00229,002 589
Ostatné záväzky z obchodného styku 24 838637,00338,0036 19227 572
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 95 117132 991118 447112 19890 373
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,62771,011,452,6625,54
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,65810,83350,98531,462,52
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,2067-0,15570,1917-0,31990,7038
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 3,934,733,797,040,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,2067-0,15570,2022-0,31990,8426
Pohľadávky z obchodného styku 3 7003 7003 7003 7002 346
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,641,802,74-3,272,36
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 3,35-7,194,73-6,8114,48
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,76380,87181,051,221,32
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,3112,86-10,05-4,80-3,51
Pridaná hodnota 108 459130 412104 678113 289101 711
Primárna platobná neschopnosť 6,710,17220,09149,7811,75
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,62772,63-1,39-0,6153-0,3582
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,793,575,266,188,74
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,793,575,266,188,74
Služby 34 13412 38813 12235 01911 114
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 606 598590 874626 904616 886668 468
Spotreba materiálu… 207,000,00000,0000937,0013 930
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000063 812128 174192 345255 828
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 142 800142 800117 800149 245151 755
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00000,000025 000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 142 800142 800117 800149 245126 755
Účtovný cash flow 29 523-22 23123 817-47 744106 800
Úročený dlh 0,000063 812128 174192 345255 828
Úrokové krytie 10,7037,6319,2714,9913,39
Vlastné imanie 107 57040 050-65 343-156 193-252 290
Všetky záväzky 463 328515 124656 547749 879885 058
Výnosy budúcich období dlhodobé 35 70035 70035 70023 20035 700
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,62770,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 94 636116 61397 333105 230101 290
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 94 636116 61397 333105 230101 290
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 67 519105 39390 84996 09890 373
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 105 39390 84996 09890 373-305 911
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 85 473113 22892 04397 99991 334
Záväzky 463 328515 124656 547749 879885 058
Záväzky z obchodného styku 24 838637,00338,0036 19227 572
Zisk pred zdanením 85 473113 22892 04397 99991 334
Zmena EBIT 0,81051,200,92451,06-0,3237
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,000025 002