KOFIX s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 64 92946 40639 53928 73443 527
Bežná likvidita III. stupeň 0,24700,54930,21670,15830,2309
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,41662,160,41350,08860,6954
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -3,16-6,23-1,93-1,72-3,06
Celkové tržby 10 00011 06725 8337 0390,0000
Celkový dlh 94 98855 27282 14368 55864 613
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -12 523-19 129-17 615-3 530-14 663
Čistá marža, Zisková marža, ROS -2,12-1,02-0,1076-2,660,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 12 52319 12917 6153 53014 663
Čistý cash flow 12 52319 12917 6153 53014 663
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -20 741-10 433-1 034-16 903-15 617
Čistý zisk -21 194-11 261-2 780-18 738-18 166
Čistý zisk v minulom roku -11 261-2 780-18 738-18 166-7 909
Cudzie zdroje 30 0598 86642 60439 82421 086
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,00961,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 498,96377,820,0000379,780,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 494,94366,610,0000365,000,0000
Doba obratu aktív 2 9621 5610,00001 4900,0000
Doba obratu pohľadávok 498,96377,820,0000379,780,0000
Doba splácania záväzkov 4 6132 2320,00003 9880,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 4 3341 8600,00003 5550,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,000018,170,000012,740,0000
EBIT v minulom roku -10 433-1 034-16 903-15 617-6 269
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -20 741-10 433-1 034-16 903-15 617
EBITDA -4 969-3 801-4 520-6 085-4 797
EBITDA marža -0,4969-0,3435-0,1750-0,86450,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -4 969-3 801-4 520-6 085-4 797
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-0,5275-0,0540-0,0558
Finančná páka -2,16-5,23-0,9281-0,7215-2,06
Finančné účty 12 52319 12917 6153 53014 663
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,46300,19111,081,390,4844
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,4630-0,1911-1,08-1,39-0,4844
Hrubá marža -0,5312-0,2277-0,1136-0,61190,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -5 369-3 91447 026-6 173-4 887
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,461,192,082,391,48
Krátkodobé pohľadávky 10 93611 230188,007 324255,00
Krátkodobé záväzky 94 98855 27282 14368 55864 613
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,0000450,00363,00219,00218,00
Krytie dlhovej služby -10,97-4,59-5,75-6,95-3,02
Nákladové úroky 453,00828,00786,00875,001 589
Nákladové úroky v minulom roku 828,00786,00875,001 589679,00
Náklady na predaný tovar 13 31213 3692 93411 3464 020
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 7 5169 0400,00006 2750,0000
Neobežný majetok 41 47016 04721 73617 88028 609
Obežný majetok 23 45930 35917 80310 85414 918
Obrat neobežného majetku 0,19290,67610,00000,39370,0000
Obrat obežného majetku 0,34100,35740,00000,64850,0000
Odpisy 15 3726 5217 92410 73010 730
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 15 3726 5217 92410 73010 730
Ostatné náklady na finančnú činnosť 400,00113,00120,0088,0090,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -5 822-4 7405 144-8 008-7 436
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,70511,270,06530,47050,8615
Podiel EBIT k aktívam -0,3194-0,2248-0,0262-0,5883-0,3588
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,3194-0,2248-0,0262-0,5883-0,3588
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,69001,180,02430,42440,7406
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,251,730,68190,50150,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -0,7068-0,27880,0000-0,68640,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,571,760,00000,50150,0000
Pohľadávky z obchodného styku 10 84810 89745,007 03945,00
Pohotová likvidita II. stupeň 0,24700,54930,21670,15830,2309
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,400,46352,4211,281,44
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 27,6423,1022,414,039,23
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,461,192,082,391,48
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -3,16-6,23-1,93-1,72-3,06
Pridaná hodnota -5 312-2 520-2 934-4 307-4 020
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,04138,070,03114,84
Rentabilita aktív, ROA -0,3264-0,2427-0,0703-0,6521-0,4174
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,70511,270,06530,47050,8615
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -19,12-14,54-18,17-11,27-13,47
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -19,12-14,54-18,17-11,27-13,47
Služby 4 6863 1542 3072 8702 459
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 64 92946 40639 53928 73443 527
Spotreba materiálu… 1 1101 175627,002 2011 561
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 8 00010 84925 8337 0390,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,000025 8330,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 8 00010 8490,00007 0390,0000
Účtovný cash flow 12 52319 12917 6153 53014 663
Úrokové krytie -45,79-12,60-1,32-19,32-9,83
Vlastné imanie -30 059-8 866-42 604-39 824-21 086
Všetky záväzky 94 98855 27282 14368 55864 613
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,70510,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -20 341-10 322-914,00-16 815-15 527
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -20 341-10 322-914,00-16 815-15 527
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -21 194-11 261-2 780-18 738-18 166
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -11 261-2 780-18 738-18 166-7 909
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -21 194-11 261-1 820-17 778-17 206
Záväzky 94 98855 27282 14368 55864 613
Záväzky z obchodného styku 0,0000450,00363,00219,00218,00
Zisk pred zdanením -21 194-11 261-1 820-17 778-17 206
Zmena EBIT 1,9910,090,06121,082,49
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,000014 3030,00000,0000