SLOVGUN s.r.o. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 5955 0755 0115 0775 041
Bežná likvidita III. stupeň 0,00002,052,152,784,10
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,0000-1,96-1,87-1,56-0,0089
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00002,072,152,780,0277
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,00000,95570,86840,56310,3224
Celkový dlh 0,00002 4802 3291 8291 229
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 595-5 045-5 011-5 077-5 041
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 5955 0755 0115 0775 041
Čistý cash flow 2 5955 0755 0115 07734,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,0000-87,00-86,00-84,00-115,00
Čistý zisk 0,0000-87,00-566,00-564,00-595,00
Čistý zisk v minulom roku -87,00-566,00-564,00-595,00-593,00
Cudzie zdroje -2 595-2 595-2 682-3 248-3 812
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00480,00480,00
EBIT v minulom roku -87,00-86,00-84,00-115,00-113,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,0000-87,00-86,00-84,00-115,00
EBITDA 0,00000,00000,00000,0000-30,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,00000,00000,0000-30,00
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-5,58-5,71-4,17
Finančná páka 1,00001,961,871,561,32
Finančné účty 2 5955 0755 0115 0775 041
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-0,5113-0,5352-0,6397-0,7562
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00000,51130,53520,63970,7562
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,0000-87,00-86,00-84,00-115,00
Krátkodobé finančné výpomoci 0,000030,000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 0,00002 4502 3291 8291 229
Obežný majetok 2 5955 0755 0115 0775 041
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,000087,0086,0084,0085,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-87,00-566,00-564,00-595,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,00001,00001,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00002,052,152,784,10
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,0000-0,5113-0,5352-0,6397-112,12
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,00000,95570,86840,56310,3224
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00002,052,152,784,10
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,00000,00000,0000-40,97
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,00000,00000,0000-40,97
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 5955 0755 0115 0775 041
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000030,000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 2 5955 0755 0115 07734,00
Úročený dlh 0,000030,000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 2 5952 5952 6823 2483 812
Všetky záväzky 0,00002 4802 3291 8291 229
Výsledok hospodárenia 0,00000,00000,00000,0000-30,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00000,00000,00000,0000-30,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-87,00-566,00-564,00-595,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -87,00-566,00-564,00-595,00-593,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,0000-87,00-86,00-84,00-115,00
Záväzky 0,00002 4802 3291 8291 229
Zisk pred zdanením 0,0000-87,00-86,00-84,00-115,00
Zmena EBIT 0,00001,011,020,73041,02