Harold, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 1092 1092 5893 1194 268
Bežná likvidita III. stupeň 0,00000,00005,396,508,89
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,0000-1,10-1,10-0,1458
Celkový dlh 0,00000,0000480,00530,00480,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000-2 109-2 589-3 119-4 268
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,00002 1092 5893 1194 268
Čistý cash flow 0,0000-480,00-530,00-530,00-70,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00000,00000,0000-50,00-69,00
Čistý zisk 0,00000,0000-480,00-530,00-550,00
Čistý zisk v minulom roku 0,0000-480,00-530,00-669,00-662,00
Cudzie zdroje -2 109-2 109-2 109-2 589-3 788
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00480,00480,00
EBIT v minulom roku 0,00000,0000-50,00-189,00-662,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00000,00000,0000-50,00-69,00
EBITDA 0,00000,00000,0000-50,00-34,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,00000,0000-50,00-34,00
Efektívna daňová sadzba 0,00000,00000,0000-9,60-6,86
Finančná páka 1,00001,00001,231,201,13
Finančné účty 0,00002 1092 5893 1194 268
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-1,0000-0,8146-0,8301-0,8875
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00001,00000,81460,83010,8875
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,00000,00000,0000-50,00-69,00
Krátkodobé záväzky 0,00000,0000480,00480,00480,00
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,0000-34,00
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,00001,0000
Náklady na predaný tovar 0,00000,00000,000050,001,0000
Obežný majetok 2 1092 1092 5893 1194 268
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,00000,00000,000035,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,00000,0000-480,00-530,00-550,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,00001,00001,00001,00001,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00000,00005,396,508,89
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,00004,393,984,8854,11
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,0000-70,00
Pridaná hodnota 0,00000,00000,0000-50,00-1,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00000,00005,396,508,89
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,00000,0000-10,60-14,12
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,00000,0000-10,60-14,12
Služby 0,00000,00000,000050,001,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 1092 1092 5893 1194 268
Účtovný cash flow 0,0000-480,00-530,00-530,00-70,00
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,0000-69,00
Vlastné imanie 2 1092 1092 1092 5893 788
Všetky záväzky 0,00000,0000480,00530,00480,00
Výsledok hospodárenia 0,00000,00000,0000-50,00-34,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00000,00000,0000-50,00-34,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,00000,0000-480,00-530,00-550,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,0000-480,00-530,00-669,00-662,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,00000,00000,0000-50,00-70,00
Záväzky 0,00000,0000480,00530,00480,00
Zisk pred zdanením 0,00000,00000,0000-50,00-70,00