INVEST BUILD Development, a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2014
Aktíva 49 746
Bežná likvidita III. stupeň 1,23
Časové rozlíšenie aktív 2 049
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,06
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,9318
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,14
Celkový dlh 26 510
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -24 678
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 24 678
Čistý cash flow 24 678
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -4 264
Čistý zisk -4 264
Cudzie zdroje -23 236
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 218,64
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 218,64
Doba obratu aktív 2 028
Doba obratu pohľadávok 218,64
Doba obratu zásob 2 363
Doba splácania záväzkov 1 768
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 080
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -4 264
EBITDA -3 578
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -3 578
Finančná páka 2,14
Finančné účty 24 678
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -3 639
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,5324
Krátkodobé pohľadávky 5 363
Krátkodobé záväzky 26 485
Náklady na predaný tovar 5 468
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 95,00
Neobežný majetok 17 041
Obežný majetok 30 656
Obrat neobežného majetku 0,5254
Odpisy 625,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 625,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 61,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -3 639
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,6373
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 5,58
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 2,76
Pohľadávky z obchodného styku 5 363
Pohotová likvidita II. stupeň 1,21
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9416
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,5329
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,14
Pridaná hodnota 3 485
Rýchla likvidita I. stupeň 0,9318
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -7,41
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -7,41
Služby 2 848
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 49 746
Spotreba materiálu… 2 525
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 8 953
Tržby z predaja tovaru 163,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 8 790
Účtovný cash flow 24 678
Vlastné imanie 23 236
Všetky záväzky 26 510
Výsledok hospodárenia -4 203
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -4 203
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4 264
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -4 264
Zásoby 615,00
Záväzky 26 510
Zisk pred zdanením -4 264