SonnoLux Studio s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 4 9995 1935 6725 5566 260
Bankové úvery 0,00000,00000,00002,003,00
Bežná likvidita III. stupeň 0,00000,000011,8211,5312,96
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00002,003,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,0000-1,0000-1,09-1,09-1,08
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,000011,8211,5613,00
Celkové tržby 57,00267,00800,000,00002 723
Celkový dlh 0,00000,0000480,00482,00483,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 999-5 193-5 672-5 547-6 239
Čistá marža, Zisková marža, ROS -3,400,00370,14750,00000,5846
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 9995 1935 6725 5496 242
Čistý cash flow 4 9995 1935 6725 5496 242
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -194,001,0000598,00-223,002 072
Čistý zisk -194,001,0000118,00-703,001 592
Čistý zisk v minulom roku 1,0000118,00-703,001 592-518,00
Cudzie zdroje -4 999-5 193-5 192-5 074-5 777
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00480,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,00000,00002,41
Doba obratu aktív 32 0117 0992 5880,0000839,11
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,00000,00002,41
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,0000219,000,000064,34
EBIT v minulom roku 1,0000598,00-223,002 072-38,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -194,001,0000598,00-223,002 072
EBITDA -157,0091,00691,00-139,002 156
EBITDA marža -2,750,34080,86380,00000,7918
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -157,0091,00691,00-139,002 156
Efektívna daňová sadzba 0,00000,00000,8027-2,150,2317
Finančná páka 1,00001,00001,091,091,08
Finančné účty 4 9995 1935 6725 5496 242
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-1,0000-0,9154-0,9132-0,9228
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00001,00000,91540,91320,9228
Hrubá marža -2,750,34080,86380,00000,7984
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -194,001,0000598,00-223,002 072
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,00000,00007,0018,00
Krátkodobé záväzky 0,00000,0000480,00480,00480,00
Náklady na predaný tovar 214,00176,00109,00139,00549,00
Obežný majetok 4 9995 1935 6725 5566 260
Osobné náklady 0,00000,00000,00000,000018,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 37,0090,0093,0084,0084,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -194,001,0000118,00-703,001 592
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,00000,99870,9971
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 87,7019,457,090,00002,29
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,00000,0000120,78
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00000,00000,0000120,78
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 87,7019,457,090,00002,29
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00000,000011,8211,5312,96
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,0000-1,0000-0,9154-0,9144-0,9255
Pridaná hodnota -157,0091,00691,00-139,002 174
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00000,000011,8211,5112,92
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,00000,6946-3,470,2240
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,00000,6946-3,470,2240
Služby 135,0085,00109,00139,00194,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 9995 1935 6725 5566 260
Spotreba materiálu… 79,0091,000,00000,0000355,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00002,003,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 57,00267,00800,000,00002 723
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 57,00267,00800,000,00002 723
Účtovný cash flow 4 9995 1935 6725 5496 242
Úročený dlh 0,00000,00000,00002,003,00
Vlastné imanie 4 9995 1935 1925 0745 777
Všetky záväzky 0,00000,0000480,00482,00483,00
Výsledok hospodárenia -157,0091,00691,00-139,002 156
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -157,0091,00691,00-139,002 156
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -194,001,0000118,00-703,001 592
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1,0000118,00-703,001 592-518,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -194,001,0000598,00-223,002 072
Záväzky 0,00000,0000480,00482,00483,00
Zisk pred zdanením -194,001,0000598,00-223,002 072
Zmena EBIT -194,000,0017-2,68-0,1076-54,53