New Car s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 9602 9602 390168,0019 251
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,92700,92700,07370,1875-0,1275
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,88-2,88-2,26-1,195,51
Celkové tržby 0,00001 3202 72818 76314 370
Celkový dlh 4 5354 5354 2891 06416 295
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 460-1 460-140,00-168,00-377,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 4601 460140,00168,00377,00
Čistý cash flow 1 4601 460140,00168,00377,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,0000324,00-523,00-3 373748,00
Čistý zisk 0,0000324,00-1 003-3 853268,00
Čistý zisk v minulom roku 324,00-1 003-3 853268,00-2 313
Cudzie zdroje 1 5751 5751 899896,00-2 956
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00480,00480,00
Doba obratu aktív 0,00003 376710,3814,55771,82
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,0000608,33
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,000088,621 801
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00005 1491 26990,45652,78
EBIT v minulom roku 324,00-523,00-3 373748,00-1 833
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,0000324,00-523,00-3 373748,00
EBITDA 0,000074,00-2 137-3 1405 826
EBITDA marža 0,00000,0561-0,7834-0,16740,4054
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,000074,00-2 137-3 1405 826
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-0,9178-0,14230,6417
Finančná páka -1,88-1,88-1,26-0,18756,51
Finančné účty 1 4601 460140,00168,00377,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,53210,53210,79465,33-0,1536
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,5321-0,5321-0,7946-5,330,1536
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,00002 0741 72723 2019 924
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,531,531,796,210,8458
Krátkodobé záväzky 4 5144 5144 2681 04416 282
Náklady na predaný tovar 0,00000,00002 5504 4384 194
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00004 3003 300
Neobežný majetok 1 5001 5002 2500,000013 374
Obežný majetok 1 4601 460140,00168,005 877
Obrat aktív 0,00000,10810,513825,080,4729
Obrat neobežného majetku 0,00000,21330,54580,00000,6807
Obrat obežného majetku 0,00000,21928,7725,081,55
Obrat zásob 0,00000,00000,00000,00000,6000
Odpisy 0,0000750,00750,003 6283 826
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,0000750,00750,003 6283 826
Osobné náklady 0,00000,0000375,001 5381 561
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,000087,00113,00102,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,0000951,0054,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,00001 074-253,00-225,004 094
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,0000-0,20570,52824,300,0907
Podiel EBIT k aktívam 0,00000,1095-0,2188-20,080,0389
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,00000,1095-0,2188-20,080,0389
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,0000-0,20850,27853,850,2519
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,49320,49320,05861,00000,0196
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,0000-0,2837-6,840,3179
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00001,110,05130,00900,0262
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,0000-0,05231,49
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,0000-3,53-0,14633,15
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,4267-1,18-0,04360,9115
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00004,560,11400,03990,0414
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,081,0813,565,33-7,84
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,531,531,796,330,8465
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,88-2,88-2,26-1,195,51
Pridaná hodnota 0,0000320,00-1 322-225,004 910
Rentabilita aktív, ROA 0,00000,1095-0,4197-22,930,0139
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,0000-0,20570,52824,300,0907
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,000061,28-2,01-0,33892,80
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,000061,28-2,01-0,33892,80
Služby 0,00000,00000,0000138,00894,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 9602 9602 390168,0019 251
Spotreba materiálu… 0,00000,00002 5500,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00001 3202 72817 41311 204
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00001 000,001 50013 2002 100
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00003 4502 600
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,0000320,001 228763,006 504
Účtovný cash flow 1 4601 460140,00168,00377,00
Vlastné imanie -1 575-1 575-1 899-896,002 956
Všetky záväzky 4 5354 5354 2891 06416 295
Výsledok hospodárenia 0,0000324,00-1 387-3 314850,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,0000324,00-1 387-3 314850,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000324,00-1 003-3 853268,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 324,00-1 003-3 853268,00-2 313
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,0000324,00-523,00-3 373748,00
Zásoby 0,00000,00000,00000,00005 500
Záväzky 4 5354 5354 2891 06416 295
Zisk pred zdanením 0,0000324,00-523,00-3 373748,00
Zmena EBIT 0,0000-0,61950,1551-4,51-0,4081
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00009 7463 250