ROLLTOP s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 20 02413 76614 49813 8989 456
Bankové úvery 0,00000,00008,000,00004,00
Bežná likvidita III. stupeň 1,213,646,147,878,10
Bežné bankové úvery 0,00000,00008,000,00004,00
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000033,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,13-1,27-1,19-1,15-0,3131
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,76633,356,167,872,23
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,510,37890,19470,14570,1408
Celkové tržby 16 9354 8161 44834 8137 903
Celkový dlh 14 3153 7832 3631 7671 167
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 445-12 666-14 490-13 898-9 419
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 44512 66614 49813 8989 423
Čistý cash flow 6 44512 66614 49813 8982 595
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -4 011-2 152484,004 9022 535
Čistý zisk -4 273-2 1524,003 8421 978
Čistý zisk v minulom roku -2 1524,003 8421 9781 596
Cudzie zdroje -5 709-9 983-12 135-12 131-8 289
Daň z príjmov 0,00000,0000480,001 060557,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,001 060557,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,001 060557,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 71,580,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 71,580,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 431,581 0433 655145,71436,73
Doba obratu pohľadávok 71,580,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,000023,321 608
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 181,28286,71593,6318,5353,71
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,00000,6599174,20
EBIT v minulom roku -2 152484,004 9022 5352 076
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -4 011-2 152484,004 9022 535
EBITDA -1 632-2 094516,004 9732 630
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 632-2 094516,004 9732 630
Efektívna daňová sadzba 0,00000,00000,99170,21620,2197
Finančná páka 3,511,381,191,151,14
Finančné účty 6 44512 66614 49813 8989 423
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,2851-0,7252-0,8370-0,8729-0,8766
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,28510,72520,83700,87290,8766
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 745-2 152484,004 9022 535
Krátkodobé pohľadávky 3 3210,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 8 4113 7832 3551 7671 163
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 7 5522 058147,0050,000,0000
Krytie dlhovej služby -6,230,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 262,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 15 2326 865932,0029 8325 238
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,000027 657264,00
Neobežný majetok 9 8180,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 10 20613 76614 49813 8989 423
Obrat aktív 0,84570,34980,09992,500,8358
Obrat neobežného majetku 1,720,00000,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 1,660,34980,09992,500,8387
Odpisy 2 2660,00000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 2660,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 113,0058,0032,0071,0095,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,0000126,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -2 007-2 1524,003 8421 978
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,7485-0,21560,00030,31670,2385
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,32190,92011,00001,00000,9965
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,38062,6310,010,39920,3284
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,180110,09
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,75150,00000,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,38062,6310,010,39920,3284
Pohľadávky z obchodného styku 3 3210,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,163,356,147,878,10
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,8858-0,7882-0,8370-0,8729-3,19
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 24,600,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,71490,27480,16300,12710,1234
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,510,37890,19470,14570,1408
Pridaná hodnota 1 703-2 049516,004 9812 665
Primárna platobná neschopnosť 2,270,00000,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,7485-0,21560,00030,31670,2386
Rýchla likvidita I. stupeň 0,76633,356,147,878,07
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -8,77-1,814,580,35530,4437
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -8,77-1,814,580,35530,4437
Služby 2 1911 37550,00646,00998,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 20 02413 76614 49813 8989 456
Spotreba materiálu… 13 0415 490882,001 5293 976
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00008,000,00004,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 16 9354 8161 44834 8137 903
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,000034 000375,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 16 9354 8161 448813,007 528
Účtovný cash flow 6 44512 66614 49813 8982 595
Úročený dlh 0,00000,00008,000,00004,00
Úrokové krytie -15,310,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 5 7099 98312 13512 1318 289
Všetky záväzky 14 3153 7832 3631 7671 167
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -0,74850,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -3 898-2 094516,004 9732 630
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -3 898-2 094516,004 9732 630
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4 273-2 1524,003 8421 978
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 1524,003 8421 9781 596
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -4 273-2 152484,004 9022 535
Zásoby 440,001 1000,00000,00000,0000
Záväzky 14 3153 7832 3631 7671 167
Záväzky z obchodného styku 7 5522 058147,0050,00126,00
Zisk pred zdanením -4 273-2 152484,004 9022 535
Zmena EBIT 1,86-4,450,09871,931,22