L&M Transport Services, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201820172015
Aktíva -388 28489 86466 832
Bankové úvery 0,00000,00003 160
Bežná likvidita III. stupeň 0,98610,50620,3656
Časové rozlíšenie aktív 0,0000403,000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -71,92-5,098,19
Celkové tržby 220 261259 41396 104
Celkový dlh -393 759111 81359 557
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -350,00-9 133-1 154
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 350,009 1334 314
Čistý cash flow 350,001 7391 331
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 602,00-8 218-8 716
Čistý zisk 475,00-8 218-9 172
Čistý zisk v minulom roku 0,0000-21 005-111,00
Cudzie zdroje -5 47521 949-7 275
Daň z príjmov 127,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 127,000,00000,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00003 160
Dlhodobý dlh 0,00000,00003 160
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok -644,0269,3461,40
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku -644,4662,5359,46
Doba obratu aktív -643,44132,41281,89
Doba obratu pohľadávok -644,0269,3461,40
Doba obratu zásob 0,00000,0000576,73
Doba splácania záväzkov -685,821 51318 629
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám -652,51164,75237,88
Doba splácania záväzkov z obchodného styku -686,04365,262 475
EBIT v minulom roku 0,0000-20 855-77,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 602,00-8 218-8 716
EBITDA 1 49635 26718 265
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 49635 26718 265
Finančná páka -70,92-4,099,19
Finančné účty 350,009 1334 314
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 602,0035 10018 464
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,011,240,8439
Krátkodobé pohľadávky -388 63447 06114 557
Krátkodobé záväzky -393 759111 81356 397
Krátkodobé záväzky z obchodného styku -393 8860,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,000040,05
Nákladové úroky 0,00000,0000456,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000150,0034,00
Náklady na predaný tovar 218 765231 99181 561
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 209 56326 9721 105
Neobežný majetok 0,000033 26746 215
Obežný majetok -388 28456 19420 617
Obrat aktív -0,56732,761,29
Obrat neobežného majetku 0,00007,451,87
Obrat obežného majetku -0,56734,414,20
Obrat zásob 0,00000,00000,6329
Odpisy 0,000043 31827 030
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,000021 65913 515
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,000021 65913 515
Osobné náklady 0,00007 9721 703
Ostatné náklady na finančnú činnosť 894,00167,00101,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,000026 9917 494
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 475,0035 10017 858
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,08680,3744-0,8790
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,11000,3744-0,8353
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,50680,3424
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00710,58324,50
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00001,972,92
Pohľadávky z obchodného styku -388 90142 44014 097
Pohotová likvidita II. stupeň 0,98610,50620,3346
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -15,6412,62-5,47
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00002,92
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,011,240,8911
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -71,92-5,098,19
Pridaná hodnota 1 49615 7294 974
Primárna platobná neschopnosť 1,010,63600,5316
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,08680,3744-1,26
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -263,213,173,26
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -263,213,173,26
Služby 3 500145 30248 717
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY -388 28489 86466 832
Spotreba materiálu… 5 70259 71731 739
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00003 160
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 220 261247 72086 685
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,0000150,00
Tržby z predaja tovaru 220 26127 2410,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,0000220 47986 535
Účtovný cash flow 350,001 7391 331
Úročený dlh 0,00000,00003 160
Úrokové krytie 0,00000,0000-19,11
Vlastné imanie 5 475-21 9497 275
Všetky záväzky -393 759111 81359 557
Výsledok hospodárenia 1 496-8 051-8 615
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 496-8 051-8 615
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 475,00-8 218-9 172
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,0000-21 005-111,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 602,00-8 218-9 172
Zásoby 0,00000,00001 746
Záväzky -393 759111 81359 557
Záväzky z obchodného styku -393 88626 9917 494
Zisk pred zdanením 602,00-8 218-9 172
Zmena EBIT 0,00000,3941113,19