GREL GROUP s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 320 196220 684153 09722 8905 000
Bežná likvidita III. stupeň 0,93851,790,3580-2,400,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,0000357,00140,00140,000,0000
Časové rozlíšenie pasív -1 2400,00000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,57850,0315-0,16649,73-1,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,4000-0,06200,0294-3,970,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,880,56685,972,480,0000
Celkové tržby 561 876614 151302 368221 0640,0000
Celkový dlh 238 57779 832131 13516 3170,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 68 6396 5761 502-843,00-5 000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 47 99962,004 498843,005 000
Čistý cash flow 47 937-4 4363 655-63 9445 000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -4 3936 2701 349-15 3580,0000
Čistý zisk -4 8273 390389,00-16 3180,0000
Čistý zisk v minulom roku 3 072389,00-16 3186 5910,0000
Cudzie zdroje -82 859-140 852-21 962-6 573-5 000
Daň z príjmov 178,002 880960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 880960,00960,001 8590,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 178,002 880960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 127,3491,3060,67-65,540,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 127,3491,2854,19-87,270,0000
Doba obratu aktív 236,64148,80221,3737,790,0000
Doba obratu pohľadávok 127,3491,3060,67-65,540,0000
Doba obratu zásob 99,360,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 26 4600,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 88,5648,28179,5026,620,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 17 6430,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 5 9521 349-15 3588 4500,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -4 3936 2701 349-15 3580,0000
EBITDA -4 42649 87329 07311 9380,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -4 42649 87329 07311 9380,0000
Efektívna daňová sadzba -0,03830,45930,7116-0,06250,0000
Finančná páka 3,861,576,973,481,0000
Finančné účty 47 99962,004 498843,005 000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,2588-0,6383-0,1435-0,2872-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,25880,63830,14350,28721,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 131 574187 073113 97911 8380,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,37420,32440,81090,70440,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 116 6386 6386 0000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 172 304135 41041 957-39 6950,0000
Krátkodobé záväzky 119 83271 596124 13916 1230,0000
Krytie dlhovej služby 4,500,00000,00000,00000,0000
Materiál 450,004 0370,00000,00000,0000
Nákladové úroky 256,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 512 346497 836247 030210 6190,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 6530,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 99 44380 818106 50261 6020,0000
Obežný majetok 220 753139 50946 455-38 8525 000
Obrat aktív 1,542,451,659,660,0000
Obrat neobežného majetku 4,976,702,373,590,0000
Obrat obežného majetku 2,243,885,43-5,690,0000
Obrat zásob 3,670,00000,00000,00000,0000
Odpisy 66 78043 32848 80227 2000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 33 39021 66424 40113 6000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 33 39021 66424 40113 6000,0000
Osobné náklady 15 40916 3197 55210 7140,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,00000,0000100,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 79 90244 20643 251-43 4770,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 61 95346 71849 19110 8820,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,02420,02300,0139-2,480,0000
Podiel EBIT k aktívam -0,01370,02840,0088-0,67090,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,01370,02840,0088-0,67090,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,02180,04210,0466-2,270,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,14990,00030,02940,03681,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,83430,37531,401,030,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -11,170,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -1,202,660,71500,97490,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,22470,72900,09580,27550,0000
Pohľadávky z obchodného styku 172 304135 37837 474-52 8570,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,93651,740,3580-2,400,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,7331,75-6,010,1028-1,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 187,250,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,74510,36170,85650,71280,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,880,56685,972,480,0000
Pridaná hodnota -18 47043 4825 40010 4450,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,46370,32651,150,82250,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,01510,01540,0025-0,71290,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,05830,02410,0177-2,480,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -53,901,604,511,370,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -53,901,604,511,370,0000
Služby 196 575231 80969 108138 9610,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 320 196220 684153 09722 8905 000
Spotreba materiálu… 314 118266 027177 92271 6580,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 116 6386 6386 0000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 561 876609 918294 883221 0640,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 68 00068 60042 4530,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 1 8960,00000,00005 8920,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 491 980541 318252 430215 1720,0000
Účtovný cash flow 47 937-4 4363 655-63 9445 000
Úročený dlh 116 6386 6386 0000,00000,0000
Úrokové krytie -17,160,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 82 859140 85221 9626 5735 000
Všetky záväzky 238 57779 832131 13516 3170,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé -1 2400,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -4 3936 2701 349-15 2620,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -4 3936 2701 349-15 2620,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4 8273 390389,00-16 3180,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 072389,00-16 3186 5910,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -4 6496 2701 349-15 3580,0000
Zásoby 450,004 0370,00000,00000,0000
Záväzky 238 57779 832131 13516 3170,0000
Záväzky z obchodného styku 79 90244 20643 251-43 4770,0000
Zisk pred zdanením -4 6496 2701 349-15 3580,0000
Zmena EBIT -0,73814,65-0,0878-1,820,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 18768 87521 3750,00000,0000