Saligno, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 4 6104 6105 0905 0905 070
Bežná likvidita III. stupeň 3,013,012,533,334,92
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,50-1,50-1,65-1,43-1,25
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,000010,6010,6010,56
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,49680,49680,65260,42980,2550
Celkový dlh 1 5301 5302 0101 5301 030
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 080-3 080-3 560-4 040-4 520
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 6104 6105 0905 0905 070
Čistý cash flow 4 6104 6105 0905 0905 070
Čistý zisk 0,00000,0000-480,00-480,00-480,00
Čistý zisk v minulom roku 0,0000-480,00-480,00-480,00-480,00
Cudzie zdroje -3 080-3 080-3 080-3 560-4 040
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00480,00480,00
Finančná páka 1,501,501,651,431,25
Finančné účty 4 6104 6105 0905 0905 070
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6681-0,6681-0,6051-0,6994-0,7968
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,66810,66810,60510,69940,7968
Krátkodobé finančné výpomoci 1 5301 5301 5301 050550,00
Krátkodobé záväzky 0,00000,0000480,00480,00480,00
Obežný majetok 4 6104 6105 0905 0905 070
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,00000,0000-480,00-480,00-480,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,00001,00001,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 3,013,012,533,334,92
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,6681-0,6681-0,6051-0,6994-0,7968
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,49680,49680,65260,42980,2550
Rýchla likvidita I. stupeň 3,013,012,533,334,92
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 6104 6105 0905 0905 070
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 5301 5301 5301 050550,00
Účtovný cash flow 4 6104 6105 0905 0905 070
Úročený dlh 1 5301 5301 5301 050550,00
Vlastné imanie 3 0803 0803 0803 5604 040
Všetky záväzky 1 5301 5302 0101 5301 030
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,00000,0000-480,00-480,00-480,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,0000-480,00-480,00-480,00-480,00
Záväzky 1 5301 5302 0101 5301 030