AAROW s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2018201720162015
Aktíva 10 048 44010 049 40010 049 4004 880
Bežná likvidita III. stupeň 0,00480,00490,004910,17
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5342-0,6962-0,6471-1,14
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00030,00040,000410,17
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1 5591 5891 4770,1402
Celkové tržby 0,00000,000045 0000,0000
Celkový dlh 10 042 00010 043 08010 042 600600,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 440-4 400-4 400-4 880
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 4404 4004 4004 880
Čistý cash flow 3 4404 4004 4004 880
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00000,00003 000-120,00
Čistý zisk 0,0000-480,002 520-600,00
Čistý zisk v minulom roku -480,002 520-600,00-120,00
Cudzie zdroje -6 440-6 320-6 800-4 280
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,0000365,000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,0000365,000,0000
Doba obratu aktív 0,00000,000081 5120,0000
Doba obratu pohľadávok 0,00000,0000365,000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,000081 4560,0000
EBIT v minulom roku 0,00003 000-120,00-120,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00000,00003 000-120,00
EBITDA 0,00000,00003 000-120,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,00003 000-120,00
Efektívna daňová sadzba 0,00000,00000,1600-4,00
Finančná páka 1 5601 5901 4781,14
Finančné účty 3 4404 4004 4004 880
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,0006-0,0006-0,0007-0,8770
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,00060,00060,00070,8770
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,00000,00003 000-120,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,99940,99940,99930,0984
Krátkodobé pohľadávky 45 00045 00045 0000,0000
Krátkodobé záväzky 10 042 00010 042 96010 042 480480,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 10 042 00010 042 00010 042 0000,0000
Náklady na predaný tovar 0,00000,000042 000120,00
Neobežný majetok 10 000 00010 000 00010 000 0000,0000
Obežný majetok 48 44049 40049 4004 880
Obrat obežného majetku 0,00000,00000,91090,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-480,002 520-600,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,00030,00040,00041,0000
Pohľadávky z obchodného styku 45 00045 00045 0000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00480,00490,004910,17
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,87-1,44-1,55-0,8770
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,99940,99940,99930,1230
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1 5591 5891 4770,1402
Pridaná hodnota 0,00000,00003 000-120,00
Primárna platobná neschopnosť 223,16223,16223,160,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00030,00040,000410,17
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,00003 348-5,00
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,00003 348-5,00
Služby 0,00000,000042 000120,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 10 048 44010 049 40010 049 4004 880
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,000045 0000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,000045 0000,0000
Účtovný cash flow 3 4404 4004 4004 880
Vlastné imanie 6 4406 3206 8004 280
Všetky záväzky 10 042 00010 043 08010 042 600600,00
Výsledok hospodárenia 0,00000,00003 000-120,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00000,00003 000-120,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-480,002 520-600,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -480,002 520-600,00-120,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,00000,00003 000-120,00
Záväzky 10 042 00010 043 08010 042 600600,00
Záväzky z obchodného styku 10 042 00010 042 00010 042 0000,0000
Zisk pred zdanením 0,00000,00003 000-120,00
Zmena EBIT 0,00000,0000-25,001,0000