Akebono Brake Slovakia s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 46 865 98958 949 68369 381 18723 095 54620 315 605
Bankové úvery 3 007 0543 002 1673 002 5000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,69590,83460,72440,25790,2059
Bežné bankové úvery 3 007 0543 002 1673 002 5000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 355 686255 324377 78479 29337 058
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,000015 7030,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,411,512,152,250,8665
Celkové tržby 94 917 24165 590 03742 941 9782 645 23646 848
Celkový dlh 36 248 89335 423 23347 371 84515 991 6299 431 490
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 234 463-165 210-3 706 950-906 866-1 664 918
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,1360-0,2816-0,1190-1,43-23,82
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 241 5173 167 3776 709 450906 8661 664 918
Čistý cash flow 1 074 140-3 542 0735 802 584-758 0521 659 723
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -12 631 219-18 117 694-4 981 216-3 750 042-1 114 407
Čistý zisk -12 909 354-18 467 189-5 110 279-3 780 198-1 115 885
Čistý zisk v minulom roku -18 467 189-5 110 279-3 780 198-1 115 8850,0000
Cudzie zdroje -10 617 096-23 526 450-21 993 639-7 103 917-10 884 115
Daň z príjmov 0,00002 8802 8812 89211,00
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 8812 89211,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 8802 8812 89211,00
Dlhodobé pohľadávky 4 9279 0171 4400,00005 000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 42,8967,28101,99307,08842,54
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 42,8464,7783,18271,43476,95
Doba obratu aktív 184,23329,10658,793 525177 067
Doba obratu pohľadávok 42,9167,33102,01307,08886,12
Doba obratu zásob 75,95138,58277,771 4120,0000
Doba splácania záväzkov 287,53354,30769,0320 3740,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 122,15163,24408,922 42681 443
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 117,95151,04565,597 2000,0000
EBIT v minulom roku -18 117 694-4 981 216-3 750 042-1 114 4070,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -12 631 219-18 117 694-4 981 216-3 750 042-1 114 407
EBITDA 3 012 929-6 754 939-1 350 673-2 217 945-775 384
EBITDA marža 0,0317-0,1030-0,0315-0,8385-16,55
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 012 929-6 754 939-1 350 673-2 217 945-775 384
Finančná páka 4,412,513,153,251,87
Finančné účty 4 241 5173 167 3776 709 450906 8661 664 918
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,2265-0,3991-0,3170-0,3076-0,5358
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,22650,39910,31700,30760,5358
Hrubá marža 0,0644-0,05240,0031-0,6683-10,74
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 871 995-3 784 70772 523-2 187 485-775 993
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,66300,49600,62070,68820,4600
Krátkodobé pohľadávky 10 909 75112 050 87310 741 6972 011 78696 668
Krátkodobé záväzky 31 072 35229 240 23343 066 09115 894 1839 344 283
Krytie dlhovej služby 10,83-19,49-9,52-81,35-528,55
Materiál 3 343 5923 340 8167 168 204975 824123 499
Nákladové úroky 278 135346 615126 18227 2641 467
Nákladové úroky v minulom roku 346 615126 18227 2641 4670,0000
Náklady na predaný tovar 86 799 79968 510 10438 307 4904 158 293544 830
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 39 444 83530 123 18920 440 322284 7500,0000
Neobežný majetok 23 146 09132 030 31835 995 46818 995 99318 387 067
Obežný majetok 23 364 21226 664 04133 007 9354 020 2601 891 480
Obrat aktív 1,981,110,55400,10350,0021
Obrat neobežného majetku 4,012,041,070,12590,0023
Obrat obežného majetku 3,972,451,160,59480,0221
Obrat zásob 4,812,631,310,25850,0000
Odpisy 15 892 00611 313 6083 626 4121 564 852329 760
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 11 995 8428 356 8041 813 206782 426164 880
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 896 1642 956 8041 813 206782 426164 880
Osobné náklady 6 185 3635 336 4322 988 6941 142 105428 416
Ostatné náklady na finančnú činnosť 9 5788 0826 5281 844905,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,0000112,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 7 088 5036 626 85631 673 6635 616 6259 254 950
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 982 652-7 153 581-1 483 867-2 215 346-786 125
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,9475-0,6961-0,2044-0,5321-0,1025
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,7998-0,6098-0,1894-0,5207-0,1016
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,01-1,5522,33-0,6460-0,8518
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,0113-0,05400,1351-0,286635,43
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,1549-0,11410,0065-6,210,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,9879-0,64390,0448-1,55-1,17
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,2768-0,20640,0202-0,6531-0,6634
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,0116-0,05420,1510-0,317039,63
Pohľadávky z obchodného styku 10 897 84011 602 1838 759 7691 778 19754 722
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -9,886,64-3,799,37-6,56
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 3,86-10,2245,99-27,801 131
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,77350,60090,68280,69240,4642
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,411,512,152,250,8665
Pridaná hodnota 6 110 473-3 436 063133 869-1 767 879-502 952
Primárna platobná neschopnosť 1,171,073,623,16169,13
Rentabilita vlastného imania, ROE -1,22-0,7850-0,2324-0,5321-0,1025
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 12,03-5,24-35,07-7,21-12,16
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 12,03-5,24-35,07-7,21-12,16
Služby 6 324 0727 112 3542 948 4141 611 063381 485
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 46 865 98958 949 68369 381 18723 095 54620 315 605
Spotreba materiálu… 40 986 86329 086 99118 486 1092 390 728164 740
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 3 007 0543 002 1673 002 5000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 93 285 56966 869 53839 155 4042 407 32742 026
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 434 3221 489 157714 86216 096148,00
Tržby z predaja tovaru 40 956 86131 190 13021 773 637314 3770,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 51 894 38634 190 25116 666 9052 076 85441 878
Účtovný cash flow 1 074 140-3 542 0735 802 584-758 0521 659 723
Úročený dlh 3 007 0543 002 1673 002 5000,00000,0000
Úrokové krytie -45,41-52,27-39,48-137,55-759,65
Vlastné imanie 10 617 09623 526 45021 993 6397 103 91710 884 115
Všetky záväzky 36 248 89335 423 23347 371 84515 991 6299 431 490
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,000015 7030,00000,0000
Výsledok hospodárenia -12 633 251-18 126 098-4 931 598-3 770 888-1 105 144
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -12 633 251-18 126 098-4 931 598-3 770 888-1 105 144
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -12 909 354-18 467 189-5 110 279-3 780 198-1 115 885
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -18 467 189-5 110 279-3 780 198-1 115 8850,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -12 909 354-18 464 309-5 107 398-3 777 306-1 115 874
Zásoby 8 208 01711 436 77415 555 3481 101 608124 894
Záväzky 36 248 89335 423 23347 371 84515 991 6299 431 490
Záväzky z obchodného styku 12 746 85312 465 05831 673 6635 616 6259 254 950
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 5 658 3505 838 2020,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -12 909 354-18 464 309-5 107 398-3 777 306-1 115 874
Zmena EBIT 0,69723,641,333,370,0000
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -44 029-2 187 5703 567 355128 2481 395
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -44 029-2 187 5703 567 355128 2481 395
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 188 4961 546 708669 3754 187148,00